ALGEMENE VOORWAARDEN VAN POPPY

 

Datum laatste revisie: 01/01/2021

 

DOOR HET OPENEN OF GEBRUIKEN VAN DE APPLICATIE, GEEFT U, DE GEBRUIKER, AAN DAT U DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN POPPY'S OVEREENKOMST ZOALS HIERONDER BESCHREVEN (DE “OVEREENKOMST”) – EN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ HIER HEEFT GELEZEN, BEGREPEN EN ERMEE AKKOORD GAAT. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ, HEEFT U NIET LANGER HET RECHT OM DE APPLICATIE TE GEBRUIKEN.

 

Door te klikken om de voorwaarden van deze Overeenkomst en de algemene voorwaarden van de Verzekeringsmaatschappij te aanvaarden, gaat de Aanvrager akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst, waaronder ook alle andere voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen, en die in voorkomend geval naar eigen oordeel door Poppy gewijzigd kunnen zijn. Na een verder gebruik van de Applicatie, is de Gebruiker gebonden aan dergelijke wijzigingen van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

 

 

Onderwerp

 

POPPY MOBILITY NV, met maatschappelijke zetel te Maliestraat 50, 1050 Brussel, België en geregistreerd bij de Nederlandstalige afdeling van de Kruispuntbank van Ondernemingen RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling), met ondernemingsnummer 0681.505.370 (hierna genoemd "Poppy") heeft een applicatie ontwikkeld voor het delen van mobiliteit. Poppy stelt voertuigen ter beschikking aan zijn Bevoegde Bestuurders voor het delen van auto-, scooter- en stepvervoer zoals beschreven in de voorwaarden van deze Overeenkomst. Gebruikers kunnen uitsluitend gebruikmaken van de diensten en het Voertuig overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst.

 

De voorwaarden van deze Overeenkomst zijn van toepassing op alle in België startende verhuur van Voertuigen verstrekt door Poppy aan bevoegde bestuurders.

 

Het gebruik van een geautomatiseerd systeem of geautomatiseerde software voor het onttrekken van data uit de Applicatie of de Website, waaronder scraper bots is ten zeerste verboden. Poppy behoudt zich het recht voor om die actie te ondernemen die het nodig acht om dit verbod af te dwingen, waaronder juridische maatregelen zonder voorafgaande formele kennisgeving.

 

1.    Definities

 

Zoals hierboven beschreven hebben gedefinieerde termen in deze Overeenkomst de betekenis zoals aan hen toegekend in Artikel 1 van deze Overeenkomst, of de betekenis zoals aangegeven op de plek waar ze worden gebruikt.

 

·          “Aangewezen Zone” is het gebied waar Voertuigen teruggebracht moeten worden door een Gebruiker na het voltooien van de reservering zoals weergegeven op de Applicatie van Poppy op basis van de dan actuele geolocatie;

·          “Aanvrager” is een persoon die een abonnement neemt op de Applicatie en wenst om door Poppy aanvaard te worden als een Bevoegde Bestuurder om de Diensten en de Voertuigen te kunnen gebruiken;

·          “Account” betekent de persoonlijke gebruikersaccount behorende bij de Applicatie die door de Gebruiker bij het abonnement op de Applicatie is aangemaakt en die Persoonsgegevens bevat;

·          “Applicatie” betekent de mobiele applicatie beheerd door Poppy waarmee Gebruikers de Diensten van Poppy kunnen ontvangen en de Voertuigen kunnen gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst voor het aanbieden van Diensten voor het delen van mobiliteit;

·          “Bevoegde Bestuurder” is een door Poppy goedgekeurde persoon overeenkomstig Artikel 3 van deze Overeenkomst voor het ontvangen van de Diensten, het maken van reserveringen en het gebruiken van Voertuigen overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst;

·          “Daadwerkelijke Rijtijd” betekent het daadwerkelijke gebruik van het Voertuig door een Gebruiker vanaf één (1) minuut na het ontgrendelen van het Voertuig tot de beëindiging wanneer het Voertuig wordt teruggebracht naar de Aangewezen Zone (conform artikel 4.4.1 van de Overeenkomst);

·          “Dienst(en)” betekent de diensten geleverd door Poppy via de Applicatie waarmee Bevoegde Bestuurders een Voertuig kunnen gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst;

·          “Gebruiker” is een Aanvrager en/of Bevoegde Bestuurder;

·          “Gereserveerd Voertuig” is een Voertuig gereserveerd door een Bevoegde Bestuurder;

·          “Huurperiode” is de periode die start met de bevestiging van de boeking en eindigt met het op de juiste wijze terugbrengen van het Voertuig op de Aangewezen Zone (conform artikel 4 van de Overeenkomst);

·        “Kalenderdag” omvat iedere dag (24 u) van de week van maandag tot en met zondag;

·          “Klantenservice van Poppy” is hier beschikbaar: https://poppy.be/help

·          “Persoonsgegevens” betekent alle informatie die door een Gebruiker is verstrekt aan - of verzameld door Poppy tijdens het gebruik van de Applicatie, de Voertuigen of de door Poppy verstrekte Diensten door de Gebruiker zoals beschreven in het Privacy- en Cookiebeleid van Poppy;

·          “Poppy” betekent Poppy Mobility NV, een bedrijf dat oplossingen biedt voor het delen van mobiliteit, met maatschappelijke te Maliestraat 50, 1050 Brussel, België en geregistreerd bij Kruispuntbank van Ondernemingen RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling), met ondernemingsnummer 0681.505.370;

·          “Privacy- en Cookiebeleid” is het huidige Privacy- en Cookiebeleid van Poppy;

·          “Vergoedingen” omvatten de vergoedingen die een Gebruiker verschuldigd is aan Poppy voor het ontvangen van de Diensten en het gebruiken van de Voertuigen.

·          “Verzekeringsmaatschappij” is Axa, de verzekeringsmaatschappij aangesteld door Poppy om de Voertuigen te verzekeren;

·          “Voertuig” is een auto, scooter of step in eigendom van of geleased en beschikbaar gesteld door Poppy waarmee Bevoegde Bestuurders gebruik kunnen maken van de Diensten;

·          “Website” betekent www.poppy.be;

·        “Werkdag” betekent iedere dag van maandag tot en met vrijdag met uitzondering van zaterdag, zondag of een officiële feestdag in de toepasselijke jurisdictie van België.

 

2.    Abonnement van een Aanvrager

 

1.      De Applicatie wordt ter beschikking gesteld aan Aanvragers na een abonnement op de Applicatie. Na het afnemen van een abonnement dient de Aanvrager minimaal de volgende informatie te verstrekken:

-          Naam;

-          Geboortedatum;

-          Inloggegevens van de Applicatie (e-mailadres en wachtwoord);

-          Woonplaats;

-          Telefoonnummer;

-          Kredietkaartgegevens of iedere andere informatie zoals opgevraagd door Poppy en/of een externe betalingsprovider, indien van toepassing, zodat (i) de Gebruiker kan betalen en (ii) Poppy en/of de externe betalingsprovider de Vergoedingen en andere bedragen kunnen ontvangen uit hoofde van deze Overeenkomst;

-          Documenten die door Poppy worden opgevraagd zoals een kopie van een identiteitskaart/paspoort, rijbewijs etc. van de Aanvrager voor identificatiedoeleinden;

-          Alle andere informatie die door Poppy wordt opgevraagd zodat Poppy de Applicatie en Diensten beschikbaar kan stellen aan de Gebruiker en om te controleren of de Aanvrager voldoet aan de vereisten om te worden erkend als Bevoegde Bestuurder.

 

2.      De Gebruiker bevestigt dat zijn Account strikt persoonlijk is en dat deze niet door derden mag worden gebruikt.

 

3.    Goedkeuring als Bevoegde Bestuurder

 

1.      Uitsluitend Bevoegde Bestuurders komen in aanmerking voor het gebruiken van de Diensten overeenkomstig en op voorwaarde van naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst. De rechten die uit hoofde van deze Overeenkomst worden verleend, zijn te allen tijde beperkt tot gebruikersrechten en zullen in geen geval worden beschouwd als een overdracht van eigendom van de Voertuigen.

 

2.      Om een Bevoegde Bestuurder te worden, moet een Aanvrager naast het verstrekken van de informatie zoals beschreven in Artikel 2, een verklaring op eer (“verklaring op eer”) afleggen door het aanvinken van de vakjes waarmee hij aangeeft op doorlopende basis tijdens de looptijd van de Overeenkomst in te stemmen met de volgende verklaringen:

 

1.         “Ik verklaar dat ik de nodige rijbewijzen al minstens 24 maanden bezit en dat mij gedurende de laatste 5 jaar het recht tot rijden niet werd ontzegd. Om gebruik te maken van wagens is dit rijbewijs B. Om gebruik te maken van scooters is dit rijbewijs AM. – Om gebruik te maken van steps is er geen rijbewijs nodig.“

2.         “Ik verklaar dat ik niet meer dan 1 schadegeval heb gehad gedurende de laatste 5 jaar.”

3.         “Ik verklaar dat ik niet zal rijden onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen of andere zaken die het rijden beïnvloedt..”

4.         “Ik verklaar hierbij dat geen enkele verzekeraar mij gedurende de laatste 5 jaar een verzekering geweigerd heeft, vanaf het begin ongeldig (of nietig) verklaard heeft of opgezegd heeft.”

5.         “Ik verklaar hierbij dat ik geen lichamelijk gebrek of ziekte heb die het rijden beïnvloedt.”

6.         “Ik verklaar me akkoord dat ik in geval van het niet naleven van de algemene voorwaarden van Poppy, persoonlijk aansprakelijk ben voor alle schade aan het voertuig en alle schade aan een derde partij.”

7.      “Ik besef dat de verzekeraar het recht heeft om op mij verhaal uit te oefenen of zijn dekking te weigeren in de gevallen voorzien in de algemene voorwaarden van de verzekeraar.”

 

3.      De Gebruiker erkent en bevestigt dat Poppy te allen tijde het recht heeft om:

·          aanvullende informatie op te vragen bij de Aanvrager en te verzoeken aanvullende documenten te uploaden voor identificatie- en verificatiedoeleinden;

·          de Aanvrager te verzoeken om de geüploade documenten voor verificatiedoeleinden te tonen op een van de registratiestations van Poppy zoals vermeld op de website of weergegeven in de Applicatie.

·          naar eigen oordeel te bepalen of een Aanvrager wordt goedgekeurd als een Bevoegde Bestuurder overeenkomstig de van toepassing zijnde criteria, ongeacht of dit bij aanvang of op doorlopende basis tijdens de looptijd van de Overeenkomst is, en overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst; en

·          de identiteit, de rijbewijsinformatie en het bestuurdersverleden te verifiëren, waarmee de Gebruiker uitdrukkelijk akkoord gaat en waarvoor de Gebruiker uitdrukkelijk toestemming geeft aan Poppy (of zijn bevoegde dienstverleners) om contact op te nemen met de volgende instanties:

-            verzekeringsmaatschappijen;

-            kredietregisters; en

-            andere tussenpersonen die identificatie-verificatiediensten aanbieden.

 

4.        Na goedkeuring van een Aanvrager als een Bevoegde Bestuurder overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst, zal Poppy de Gebruiker hiervan in kennis stellen via de betreffende functie op de Applicatie of via e-mail, en de functies ontgrendelen die alleen beschikbaar zijn voor Bevoegde Bestuurders.

 

4.    Daadwerkelijk gebruik van Diensten en Voertuig

 

De Gebruiker heeft het recht om de Diensten en het Voertuig te gebruiken tijdens de Huurperiode en zal voor dit gebruik een vergoeding verschuldigd zijn op basis van de Daadwerkelijke Rijtijd van een dergelijke Huurperiode.

 

4.1.         Reserveren van Voertuigen

 

1.      Om een Voertuig te gebruiken of te besturen, moeten Bevoegde Bestuurders eerst een beschikbaar Voertuig zoeken via de Applicatie of, indien ze reeds een beschikbaar Voertuig op straat hebben gevonden, dit laten bevestigen door de Applicatie.

 

2.      Indien een Bevoegde Bestuurder een beschikbaar Voertuig heeft gevonden via de Applicatie, dan kan de Bevoegde Bestuurder dat Voertuig met de Applicatie kosteloos reserveren. Deze “Reserveringsperiode” duurt vijftien (15) minuten voor wagens en scooters en vijftien (15) minuten voor steps. De Huurperiode begint op het moment dat de reservering wordt bevestigd. Een andere Bevoegde Bestuurder heeft dan geen recht meer om het gereserveerde voertuig gedurende de Reserveringsperiode te gebruiken.

 

-          De Bevoegde Bestuurder kan het reserveringsproces voor het gereserveerde Voertuig vervolgens voltooien door het Voertuig te ontgrendelen binnen de Reserveringsperiode zoals beschreven in Artikel 4.2 van deze Overeenkomst.

 

-          Als de Bevoegde Bestuurder het reserveringsproces niet heeft voltooid voor het einde van de Reserveringsperiode, of de reservering annuleert tijdens de Reserveringsperiode, zal het betreffende Voertuig weer beschikbaar zijn voor een andere Bevoegde Bestuurder.

 

3.      Als een Bevoegde Bestuurder een beschikbaar Voertuig lokaliseert op straat, moet de Bevoegde Bestuurder de beschikbaarheid van een dergelijk Voertuig eerst bevestigd krijgen door de Applicatie. Nadat de beschikbaarheid van een dergelijk Voertuig is bevestigd, kan de Bevoegde Bestuurder verder toegang krijgen tot het Voertuig, of het reserveringsproces voltooien volgens de procedure zoals beschreven in Artikel 4.1.2 van deze Overeenkomst.

 

4.      Poppy garandeert niet dat een reserveringsverzoek gemaakt via de Applicatie door Poppy zal worden geaccepteerd of ingewilligd voor een specifieke Huurperiode.

 

4.2.         Toegang tot het Voertuig

 

1.      Om toegang tot het Voertuig te krijgen, moet de Bevoegde Bestuurder de Applicatie gebruiken. De Applicatie mag niet worden gedeeld met anderen. Elk Gebruikersaccount is strikt persoonlijk. Indien een Bevoegde Bestuurder het vermoeden heeft dat een derde gebruikmaakt van het Account van de Bevoegde Bestuurder (bijvoorbeeld bij verlies of schade aan de Applicatie/smartphone), dient de Bevoegde Bestuurder Poppy hiervan onmiddellijk in kennis te stellen via de Klantenservice van Poppy is hier beschikbaar: https://poppy.be/help . In geval een Bevoegde Bestuurder tijdens Daadwerkelijke Rijtijd niet in staat is het Voertuig te besturen door overmacht of een andere oorzaak buiten zijn redelijke controle, stelt de Bevoegde Bestuurder Poppy hiervan onmiddellijk in kennis en kan de Bevoegde Bestuurder een bekwame derde partij voorstellen om het Voertuig te besturen tijdens de betreffende Daadwerkelijke Rijtijd en mits naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst door deze derde partij. De Bevoegde Bestuurder blijft verantwoordelijk voor de daden van deze derde partij.

 

2.      Voordat de Bevoegde Bestuurder een Voertuig ontgrendelt (ongeacht of dit begint aan het begin van een nieuwe Huurperiode of na "Stop Over"), zal de Bevoegde Bestuurder het Voertuig inspecteren op basis van een controlelijst in de Applicatie, door om het Voertuig heen te lopen en te kijken of er schade is. Indien er schade is aan het Voertuig (anders dan reeds staat aangegeven in de Applicatie) dient de Bevoegde Bestuurder Poppy onmiddellijk over deze schade te informeren (i) (bij voorkeur) via de Applicatie, of (ii) door te bellen naar de Klantenservice van Poppy is hier beschikbaar: https://poppy.be/help . Indien de Bevoegde Bestuurder om enige reden niet in staat is de schade te melden via de Applicatie, moet de Bevoegde Bestuurder de schade telefonisch melden aan Poppy door te bellen met de Klantenservice van Poppy is hier beschikbaar: https://poppy.be/help en vice versa. Na toegang te hebben gekregen tot het Voertuig moet de Bevoegde Bestuurder ook de binnenkant van het Voertuig controleren en schade of vlekken aan Poppy melden op dezelfde wijze als hierboven beschreven.

 

3.      Poppy kan de start van een Huurperiode weigeren op basis van de schadebeoordeling.

 

4.      Als de Bevoegde Bestuurder nalaat schade te melden, zullen alle defecten of schade, die gemakkelijk konden vastgesteld worden en niet aan Poppy zijn gemeld onmiddellijk na het starten van de motor, worden toegeschreven aan de Bevoegde Bestuurder.

 

5.      Dertig (30) seconden nadat de Bevoegde Bestuurder het Voertuig ontgrendelt, start de Daadwerkelijke Rijtijd en is de Bevoegde Bestuurder de Vergoedingen verschuldigd die overeenkomen met zijn Daadwerkelijke Rijtijd. Wanneer het Voertuig een scooter of een step betreft, start de Daadwerkelijke Rijtijd meteen na de ontgrendeling en is de Bevoegde Bestuurder de Vergoedingen verschuldigd die overeenkomen met zijn Daadwerkelijke Rijtijd.

 

4.3.         Gebruik van het Voertuig

 

1.      Elk Account en elke Huurperiode is strikt persoonlijk: een Voertuig kan alleen worden gebruikt en bediend door de Bevoegde Bestuurder die de Huurperiode heeft aangevraagd via zijn Account. De Bevoegde Bestuurder gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij in geen geval toegang verstrekt aan derden tot het gebruiken en besturen van een Voertuig via het Account van de Bevoegde Bestuurder. Onverminderd het voorgaande heeft een derde het recht om het Voertuig te gebruiken als passagier wanneer de Bevoegde Bestuurder het Voertuig zelf gebruikt en bedient, behalve wanneer het Voertuig een scooter betreft, waar het vervoeren van een passagier ten allen tijden verboden is.

 

2.      Indien de Bevoegde Bestuurder om enige reden niet in staat is om een Voertuig te gebruiken en te besturen en een Voertuig samen met een derde wil gebruiken die wel in staat is om een Voertuig te gebruiken en te besturen, dan moet deze derde toestemming krijgen voor het gebruiken en besturen van een Voertuig via zijn eigen Account en op voorwaarde dat deze derde is goedgekeurd als Bevoegde Bestuurder overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst.

 

3.      De Daadwerkelijke Rijtijd mag niet minder zijn dan één (1) minuut en mag niet langer duren dan één (1) Kalenderdag buiten schoolvakanties en niet langer dan twee (2) dagen tijdens schoolvakanties.

 

4.      Elke Huurperiode moet beginnen en eindigen in de Aangewezen Zone zoals aangegeven in de Applicatie. Het Voertuig mag niet buiten België worden gebruikt.

 

5.      Wanneer het Voertuig een scooter of een step betreft, is het de Gebruiker niet toegestaan buiten de Aangewezen Zone te rijden zoals aangegeven in de Applicatie.

 

6.      De Bevoegde Bestuurder zal worden aangerekend voor de Daadwerkelijke Rijtijd. Indien de vergoeding voor de Daadwerkelijke Rijtijd van de Bevoegde Bestuurder gelijk is aan het dagtarief, wordt hem of haar het dagtarief in rekening gebracht en heeft hij/zij het recht het Voertuig te gebruiken gedurende vierentwintig (24) uur vanaf het begin van de aanvankelijke Daadwerkelijke Rijtijd. Bijkomende vergoedingen (zoals uiteengezet in Artikel 4.3.6 van deze Overeenkomst) worden aangerekend van zodra de Bevoegde Bestuurder tweehonderd (200) kilometer overschrijdt tijdens deze vierentwintig (24) uur. Na deze periode van vierentwintig (24) uur, zal het gebruik van de Bevoegde Bestuurder weer worden gebaseerd op de Daadwerkelijke Rijtijd. Het voorgaande is niet van toepassing indien en voor zover andere dagtarieven van toepassing zijn op basis van de verhuurpakketten zoals uitdrukkelijk overeengekomen door de Bevoegde Bestuurder in zijn/haar Account op de Applicatie.

 

7.      Indien de Bevoegde Bestuurder de dagelijkse kilometergrens van tweehonderd (200) overschrijdt, zullen aanvullende kosten in rekening worden gebracht door Poppy overeenkomstig Artikel 8 van deze Overeenkomst. Het voorgaande is niet van toepassing indien en voor zover andere kilometergrenzen van toepassing zijn op basis van de verhuurpakketten zoals uitdrukkelijk overeengekomen door de Bevoegde Bestuurder in zijn/haar Account op de Applicatie. Indien de Bevoegde Bestuurder redenen heeft om aan te nemen dat de kilometerteller defect is (d.w.z. het toestel dat de afgelegde afstand berekent), dan dient hij/zij Poppy hierover te informeren via de Klantenservice van Poppy is hier beschikbaar: https://poppy.be/help

 

8.      Onverminderd enig verbod, enige verplichting of richtlijnen ten aanzien van het gebruik van een Voertuig zoals uiteengezet in deze Overeenkomst of door de wet, verplicht de Bevoegde Bestuurder zich tot:

 

-          het met redelijke zorg en vaardigheid gebruiken en besturen van het Voertuig;

-          het gebruiken en besturen van het Voertuig overeenkomstig de handleiding, het bestuurdershandboek, de voertuigdocumentatie en de specificaties van de producent; en

-          het te allen tijde voldoen aan de Wegverkeerswet van 13 maart 1968 (“Wegverkeerswet”) en alle andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving die betrekking heeft op het gebruik van Voertuigen op openbare wegen, waaronder een mogelijke (tijdelijke) gewijzigde verkeerssituatie. De Bevoegde Bestuurder dient het Voertuig op een veilige en brandstofzuinige wijze te besturen.

 

9.      Het is ten strengste verboden om de motorkap van een Voertuig te openen.

 

 

 

4.4.         Een Huurperiode beëindigen en het Voertuig terugbrengen

 

1.      De huidige Huurperiode zal automatisch eindigen na voltooiing van de volgende procedure door de Bevoegde Bestuurder. De Bevoegde Bestuurder:

·        beëindigt de Huurperiode in de Aangewezen Zone waarin de Huurperiode begon;

·        parkeert het Voertuig op veilige en wettige wijze:

 

Indien het Voertuig een auto betreft:

-          op een bij de wet toegestane parkeerplaats op een openbaar gebied binnen de Aangewezen Zone; of

-          op een privé-locatie, die uitdrukkelijk is aangewezen als een parkeerplaats door de Applicatie; en

 

Indien het Voertuig een scooter of een step betreft:

-          op een plaats buiten de rijbaan, zonder het verkeer van andere weggebruikers (dus ook voetgangers) te verhinderen; of

-          op een privé-locatie, die uitdrukkelijk is aangewezen als een parkeerplaats door de Applicatie; en

 

 

·        beëindigt de Huurperiode door middel van de Applicatie.

 

Na het voltooien van deze procedure eindigt de Huurperiode tenzij de Gebruiker gebruik maakt van de functie "Stop Over" zoals beschreven in Artikel 4.5.

 

2.      Aan het einde van elke Huurperiode is de Bevoegde Bestuurder verplicht het Voertuig te sluiten en in een goede staat achter te laten, wat onder andere het volgende inhoudt:

 

Wanneer het Voertuig een auto betreft:

-          het sluiten van alle ramen;

-          het sluiten van het dak (indien van toepassing);

-          het uitschakelen van de verlichting;

-          het afsluiten van de auto;

-          het niet achterlaten van persoonlijke eigendommen in het Voertuig (Poppy is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen);

-          het in het Voertuig achterlaten van alle verstrekte documentatie; en

-          het interieur schoon achterlaten (geen rommel, vervuiling of vlekken achterlaten in het interieur).

 

Wanneer het Voertuig een scooter betreft:

-          het opbergen van de helmen in de daartoe bestemde opbergruimte;

-          het correct afsluiten van de opbergruimte;

-          het correct parkeren van de scooter op de daartoe bestemde steun;

-          het niet achterlaten van persoonlijke eigendommen op of aan het Voertuig (Poppy is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen);

-          het in het Voertuig achterlaten van alle verstrekte documentatie; en

-          de scooter schoon achterlaten (geen rommel, vervuiling of buitensporig vuil achterlaten op het Voertuig.

 

Wanneer het Voertuig een step betreft:

-          het correct parkeren van de scooter op de daartoe bestemde steun;

-          het niet achterlaten van persoonlijke eigendommen op of aan het Voertuig (Poppy is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen); en

-          de scooter schoon achterlaten (geen rommel, vervuiling of buitensporig vuil achterlaten op het Voertuig.

 

 

3.      De Bevoegde Bestuurder moet er bij het parkeren van het Voertuig aan het einde van elke Huurperiode voor zorgen dat het voertuig toegankelijk is.

 

4.      Indien de Bevoegde Bestuurder de Daadwerkelijke Rijtijd in de Applicatie niet beëindigt door een slechte verbinding tussen het Voertuig en de Applicatie, moet de Bevoegde Bestuurder eerst proberen om het Voertuig ergens anders te parkeren en opnieuw proberen om de Huurperiode via de Applicatie te beëindigen. Indien de Daadwerkelijke Rijtijd na een dergelijke verplaatsing niet kan worden beëindigd door een technisch probleem, moet de Bevoegde Bestuurder Poppy hiervan onmiddellijk in kennis stellen via de Klantendienst van Poppy is hier beschikbaar: https://poppy.be/help waarna Poppy de Bevoegde Bestuurder de aanvullende vergoedingen en kosten opgelopen door het technische probleem zal vergoeden overeenkomstig Artikel 9. Indien de Bevoegde Bestuurder Poppy niet inlicht, wordt het niet beëindigen en alle kosten die hiermee verbandhouden beschouwd als de eigen verantwoordelijkheid van de Bevoegde Bestuurder en zal de Daadwerkelijke Rijtijd doorgaan, onverminderd het recht van de Bevoegde Bestuurder om de daadwerkelijke tijd van teruggave van het Voertuig te bewijzen.

 

5.      Bij een geschil over de toestand van en/of schade aan het Voertuig, zal Poppy een erkend expert aanwijzen om de staat van –en/of de schade aan het voertuig te bepalen en de kosten van reiniging en/of herstelling te ramen overeenkomstig Artikel 9.2.3. Alle waardeverlies, bevuiling en schade vastgesteld na beëindiging van de Daadwerkelijke Rijtijd wordt aan de Bevoegde Bestuurder toegeschreven; deze heeft echter de mogelijkheid om aan te tonen dat hij niet betrokken is. 

 

6.      Indien de Bevoegde Bestuurder schade veroorzaakt, ongeacht of dit een grote of kleine schade betreft, dient de Bevoegde Bestuurder dergelijke schade, waarvoor hij/zij verantwoordelijk is onmiddellijk te melden via de Klantendienst van Poppy is hier beschikbaar: https://poppy.be/help

 

4.5.         Parkeren

 

1.      De Bevoegde Bestuurder is verantwoordelijk voor alle parkeerkosten, boetes of andere kosten (waaronder kosten voor het opnieuw parkeren of wegslepen) veroorzaakt door het oneigenlijk parkeren van het Voertuig buiten de parkeerzone opgegeven door Poppy. Om misverstanden te vermijden, de parkeerzone aangeduid door Poppy verwijst naar alle wettelijke parkeerplaatsen op openbare wegen in de Aangewezen Zone (exclusief parkeerzones zoals (ondergrondse) private parkeerplaatsen). Indien het Voertuig is geparkeerd in een, in de toekomst, verboden parkeergebied, mag de Bevoegde Bestuurder het Voertuig alleen 48 uur voordat het verbod intreedt, op een dergelijke locatie parkeren.

 

2.      Wanneer het Voertuig een scooter of step betreft, moet het Voertuig achtergelaten worden op een plaats buiten de rijbaan, zonder het verkeer van andere weggebruikers (dus ook voetgangers) te verhinderen. Scooters en steps mogen niet rijden buiten de Aangewezen Zone, daardoor mogen ze niet achtergelaten worden in eilanden in de Aangewezen Zone.

 

3.      Poppy biedt een "Stop Over"-optie aan. Indien de Bevoegde Bestuurder deze functie wil gebruiken, dient de Bevoegde Bestuurder het Voertuig te parkeren zoals hij/zij zou doen bij het voltooien van de Huurperiode en, na het vergrendelen van het Voertuig, te kiezen voor de functie "Stop Over" in plaats van "beëindiging". Het Voertuig wordt dan gereserveerd voor de Bevoegde Bestuurder en is onmiddellijk wanneer nodig beschikbaar. Bovendien mag de Bevoegde Bestuurder parkeren op private parkeerplaatsen tijdens de “Stop Over” voor zover de Bevoegde Bestuurder hier wettelijk mag parkeren. Om misverstanden te vermijden, de Bevoegde Bestuurder blijft verantwoordelijk voor het Voertuig tijdens de “Stop Over” en is verantwoordelijk voor alle kosten verbonden aan het parkeren in dergelijke private parkeerzones.

 

4.6.         Opladen en tanken (wagens)

 

1.      De Bevoegde Bestuurder zal het resterende rijbereik van het Voertuig controleren en zorgen voor voldoende brandstof of elektrisch vermogen van het Voertuig, afhankelijk wat van toepassing is. Indien het brandstofniveau of het elektrische vermogen lager wordt dan een resterend rijbereik van tien (10) kilometer, moet de Bevoegde Bestuurder het Voertuig opnieuw bijtanken/opladen.

 

2.      De Bevoegde Bestuurder verplicht zich ertoe de Daadwerkelijke Rijtijd te beëindigen met een minimaal rijbereik van het Voertuig van tien (10) kilometer. Indien de Huurperiode wordt beëindigd met een resterend rijbereik van minder dan tien (10) kilometer, dient de Bevoegde Bestuurder de kosten (waaronder reparatiekosten) te betalen die zijn gemaakt om het Voertuig van brandstof te voorzien, opnieuw op te laden of om het Voertuig te takelen. Om misverstanden te vermijden, indien een Voertuig moet worden getakeld omwille van een lege tank of lege batterij, wordt de Bevoegde Bestuurder die de Daadwerkelijke Rijtijd heeft beëindigd met een rijbereik van het Voertuig van minder dan tien (10) kilometer, een administratieve kost aangerekend zoals uiteengezet in Artikel 8 alsook alle andere kosten die zijn gemaakt.

 

3.      De brandstofkaart in het Voertuig is uitsluitend bedoeld voor het bijtanken/opladen van het Voertuig. Het is ten zeerste verboden om de brandstofkaart te gebruiken voor het opladen/bijtanken van een ander voertuig.

 

4.      Poppy is verantwoordelijk voor de kosten van brandstof of opladen en zal de Bevoegde Bestuurder uitsluitend de daadwerkelijke kosten voor brandstof of opladen vergoeden als de Bevoegde Bestuurder de kosten met voorafgaande toestemming van Poppy heeft voorgeschoten.

 

5.      Poppy zal in geen geval verantwoordelijk zijn of aansprakelijk gehouden kunnen worden voor een terugbetaling aan de Bevoegde Bestuurder, als een Voertuig onbruikbaar is door een gebrek aan brandstof of elektrisch vermogen doordat de Bevoegde Bestuurder het Voertuig niet heeft opgeladen/bijgetankt op het moment dat het resterende rijbereik minder bedroeg dan tien (10) kilometer. De Bevoegde Bestuurder is verantwoordelijk voor alle kosten (waaronder reparatiekosten) die verband houden met het verplaatsen en bijtanken of opladen van het Voertuig die voortvloeien uit nalatigheid hieromtrent en voor alle kosten die voortvloeien uit het onjuist opladen en bijtanken van een Voertuig.

4.7 Gebruik van voertuigen buiten België


De bevoegde bestuurder mag met een Poppy voertuig naar het buitenland reizen naar de volgende landen:

2. De bevoegde bestuurder mag zijn rit niet beëindigen buiten de Poppy zone in België.
3. Een vergoeding van 25€ zal worden toegevoegd aan de factuur van de toegelaten bestuurder zodra hij België verlaat. Deze vergoeding wordt eenmaal per rit aangerekend. 

4. Gebruikers kunnen een dagpas tot 7 dagen kopen om hetzelfde voertuig te houden tijdens hun reis.

 

4.8.         Opladen (steps)

4.      Poppy is verantwoordelijk voor de kosten van het opladen en zal de Bevoegde Bestuurder uitsluitend de daadwerkelijke kosten voor het opladen vergoeden als de Bevoegde Bestuurder de kosten met voorafgaande toestemming van Poppy heeft voorgeschoten.

 

 

5.    Gebruikersbeperkingen

 

1.      Een Gebruiker heeft geen andere rechten dan de beperkte gebruikersrechten die zijn toegekend overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst. De Gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat hij/zij geen aanspraak kan maken op de eigendomsrechten van het Voertuig.

 

2.      De Gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat het voor Gebruikers strikt verboden is om zijn/haar Account te geven, lenen, verkopen of op andere wijze over te dragen aan derden.

 

3.      De Gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat het verboden is om:

 

Indien het Voertuig een wagen betreft:

·        het Voertuig te gebruiken voor commerciële doeleinden zoals koeriers-, of vervoer- en leveringsdiensten;

·        het Voertuig te verhuren of te laten gebruiken door een derde;

·        gevaarlijke, brandbare, giftige of andere gevaarlijke stoffen te vervoeren;

·        voorwerpen te vervoeren die door hun vorm, formaat of gewicht veilig rijden belemmeren of tot schade kunnen leiden;

·        vrachtlaadgebieden van havens, stations en luchthavens binnen te rijden;

·        meer passagiers te vervoeren dan er veiligheidsgordels zijn in het Voertuig;

·        baby's en kleine kinderen te vervoeren zonder te voldoen aan de wet;

·        dieren te vervoeren (tenzij in een afgesloten kooi in de achterbak);

·        voorwerpen te vervoeren die kunnen leiden tot letsel of schade, een negatief effect kunnen hebben op veilig rijden of die bij wet verboden zijn;

·        de tankkaart/oplaadkaart te gebruiken voor het bijtanken/opladen van andere voertuigen;

·        het Voertuig te vervuilen of te beschadigen;

·        eten of drinken te nuttigen dat gemorst zou kunnen worden in het Voertuig;

·        te roken of elektrische sigaretten te gebruiken in het Voertuig of om passagiers hiervoor toestemming te geven;

·        items of apparatuur die zijn bevestigd aan het Voertuig te verwijderen;

·        reparaties of modificaties uit te (laten) voeren;

·        trailers, voertuigen of andere objecten met het Voertuig te slepen;

·        het Voertuig te overladen;

·        het Voertuig te demonteren of te manipuleren (of trachten dit te doen);

·        strafbare of immorele handelingen te verrichten via het gebruik van de Diensten of het Voertuig;

·        te rijden en tegelijkertijd een apparaat voor mobiele communicatie te gebruiken die de bestuurder kan afleiden;

·        te rijden onder invloed van alcohol, drugs of geneesmiddelen;

·        het Voertuig te gebruiken voor motorsport, snelheidstesten, snelheidswedstrijden, rijden op circuit, of om mee te racen;

·        het Voertuig te gebruiken om deel te nemen aan een weddenschap of uitdaging;

·        het Voertuig te gebruiken voor testen, autorijles of terreinrijden;

·        andere voertuigen ermee te starten; en

·        over het algemeen geldende wetten te schenden bij het gebruiken van de Diensten of het Voertuig.

 

Indien het Voertuig een scooter of step betreft:

·        het Voertuig te gebruiken voor commerciële doeleinden zoals koeriers-, of vervoer- en leveringsdiensten;

·        het Voertuig te verhuren of te laten gebruiken door een derde;

·        gevaarlijke, brandbare, giftige of andere gevaarlijke stoffen te vervoeren;

·        voorwerpen te vervoeren die door hun vorm, formaat of gewicht veilig rijden belemmeren of tot schade kunnen leiden;

·        vrachtlaadgebieden van havens, stations en luchthavens binnen te rijden;

·        passagiers te vervoeren;

·        dieren te vervoeren;

·        voorwerpen te vervoeren die kunnen leiden tot letsel of schade, een negatief effect kunnen hebben op veilig rijden of die bij wet verboden zijn;

·        het Voertuig te vervuilen of te beschadigen;

·        eten of drinken te nuttigen dat gemorst zou kunnen worden op het Voertuig;

·        items of apparatuur die zijn bevestigd aan het Voertuig te verwijderen;

·        reparaties of modificaties uit te (laten) voeren;

·        trailers, voertuigen of andere objecten met het Voertuig te slepen;

·        het Voertuig te overladen;

·        het Voertuig te demonteren of te manipuleren (of trachten dit te doen);

·        strafbare of immorele handelingen te verrichten via het gebruik van de Diensten of het Voertuig;

·        te rijden en tegelijkertijd een apparaat voor mobiele communicatie te gebruiken die de bestuurder kan afleiden;

·        te rijden onder invloed van alcohol, drugs of geneesmiddelen;

·        het Voertuig te gebruiken voor motorsport, snelheidstesten, snelheidswedstrijden, rijden op circuit, of om mee te racen;

·        het Voertuig te gebruiken om deel te nemen aan een weddenschap of uitdaging;

·        het Voertuig te gebruiken voor testen, rijles of terreinrijden;

·        andere voertuigen ermee te starten; en

·        over het algemeen geldende wetten te schenden bij het gebruiken van de Diensten of het Voertuig.

 

6.    Gebruikersverantwoordelijkheden en Gebruikersrichtlijnen

 

6.1.         Algemene kennisgevingsverplichtingen

 

Onverminderd en in aanvulling op alle andere kennisgevingsverplichtingen beschreven in deze Overeenkomst, moet de Gebruiker Poppy onmiddellijk in kennis stellen via de Klantenservice van Poppy is hier beschikbaar: https://poppy.be/help en het gebruik van de Diensten en het Voertuig staken, als een van het volgende plaatsvindt:

 

·        indien iets van de Gebruikersinformatie zoals voorzien in Artikel 2 van deze Overeenkomst wijzigt;

·        indien de Gebruiker zich niet langer houdt aan de verklaringen op eer (“verklaringen op eer”) zoals beschreven in Artikel 3 van deze Overeenkomst;

·        elk geval van verlies van de inloggegevens zoals gebruikers-ID en/of het wachtwoord;

·        elke herroeping, terugtrekking, beperking of opschorting van het rijbewijs;

·        elke rijontzegging;

·        alle omstandigheden die het wettige gebruik van een Voertuig door de Bestuurder voorkomen of beperken;

·        enige intrekking, schorsing of wijziging van het rijbewijs van de Bestuurder en iedere overtreding of aanrijding met het Voertuig tijdens de Daadwerkelijke Rijtijd; en

·        elke overtreding voor het rijden onder invloed van alcohol of drugs, gevaarlijk of roekeloos rijden of het overschrijden van de betreffende snelheidslimiet.

 

6.2.         In geval van een ongeval

 

Indien het Voertuig betrokken raakt bij een ongeval, of als schade of letsel wordt veroorzaakt aan een persoon of eigendom voortvloeiend uit het gebruik van het Voertuig, moet de Bevoegde Bestuurder:

 

·        Poppy hiervan onmiddellijk in kennis stellen door contact op te nemen met de Klantenservice van Poppy is hier beschikbaar: https://poppy.be/help, en de instructies volgen over hoe te handelen in de situatie en door mee te werken;

·        onmiddellijk, indien nodig, de politie erover inlichten, zeker als een derde letsel heeft opgelopen of eigendommen van derden zijn beschadigd;

·        op de plaats van het ongeval blijven tot Poppy en/of de politie anders adviseert;

·        geen aansprakelijkheid erkennen aan derden of een fout toegeven;

·        contactinformatie verkrijgen van andere partijen (waaronder getuigen); en

·        dient een ongevallenschaderapport in te vullen en dit binnen twee (2) Werkdagen per e-mail aan Poppy Mobility NV te verzenden aan hello@poppy.be.

 

6.3.         Elektrische voertuigen

 

1.      Indien een ongeval plaatsvindt met een elektrisch Voertuig, moet de Bevoegde Bestuurder de aanwezige noodhulpdiensten die assistentie verlenen inlichten dat het betreffende Voertuig een elektrisch Voertuig is.

 

2.      In het algemeen erkent de Bevoegde Bestuurder dat hij/zij op de hoogte is dat het elektrisch Voertuig bijna geen geluid voortbrengt tijdens het rijden en dat hij als bestuurder speciale zorg en aandacht moet besteden aan voetgangers en andere weggebruiker die mogelijks niet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van het Voertuig.

 

7.    Persoonsgegevens, privacy en het gebruik van geolocatiedata

 

Poppy beschouwt de bescherming van Persoonsgegevens en privacy van de Gebruiker als enorm belangrijk. Poppy wil de Gebruiker van de Applicatie zoveel mogelijk informeren en respecteert de Gebruiker en geeft de Gebruiker zoveel mogelijk controle over wat er gebeurt met zijn/haar Persoonsgegevens, privacy en cookies. De Persoonsgegevens, privacy en cookies van de Gebruiker worden door Poppy beschermd overeenkomstig Poppy’s Privacy- en Cookiebeleid en geldende Belgische en Europese wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming. Het Privacy- en Cookiebeleid beschrijft hoe Poppy uw Persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, communiceert, openbaart en beschermt.

De Gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het Privacy- en Cookiebeleid onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. Er staan niet alleen de rechten van de Gebruiker in beschreven, maar ook hoe de Gebruiker deze kan uitoefenen.

 

8.    Vergoedingen, kosten en betalingen

 

1.      Poppy zal het gebruik van het Voertuig bij de Bevoegde Bestuurder in rekening brengen overeenkomstig de onderstaande prijslijst (prijzen inclusief BTW), die Poppy te allen tijde kan wijzigen:

 

Indien het Voertuig een wagen betreft:

 

(a)   Eigenlijk gebruik van het Voertuig :

-          Vergoeding per minuut tijdens de Daadwerkelijke Rijtijd:

-          Vergoeding per minuut tijdens de Stop Over tijd: 0,15 EUR per minuut, gestart tijdens de Stop Over tijd

-          Vergoeding per rit: 1,00 EUR per rit. Deze vergoeding is van toepassing vanaf het voertuig ontgrendeld is.

-          Dagtarief Vergoeding:

-          Aanvullende Vergoedingen indien de Gebruiker 100 kilometer per Kalenderdag overschrijdt: 0,50 EUR per bijkomende kilometer

-          Tarief achterlaten wagen (of het starten van een trip) in de voor Poppy bestemde parking op Brussels Airport: 15 EUR

-          Tarief achterlaten wagen (of het starten van een trip) in de voor Poppy bestemde parking op Charleroi Airport: 30 EUR

-           

 

(b) Andere en administratieve kosten:

-          Verwerking van verkeers- en parkingovertredingen: 10 EUR voor de boete, 25 EUR voor de tweede aanmaning van de boete.

-          Verwerking van strafrechtelijke (verkeers-) overtredingen: 150 EUR

-          Verwerking van schade en ongevallen in fout: 50 EUR

-          Verplaatsen van verkeerd geparkeerde voertuigen: 50 EUR

-          Uitzonderlijke schoonmaakkosten (bijvoorbeeld door hevig bevuilen van de wagen of door roken in de wagen): 75 EUR

-          Het volledig leeg rijden van de batterij of benzine: 150 EUR + sleepkosten zoals gefactureerd door sleepwagenbedrijf.

-          Verwerking van sleepkosten in geval van verkeerd geparkeerde wagen, lege wagenbatterij of lege benzine/CNG tank: 25 EUR

-          Sleepkosten in geval van verkeerd geparkeerde wagen, lege wagenbatterij of lege benzine/CNG tank: zoals gefactureerd door sleepwagenbedrijf + 50 EUR verplaatsen van verkeerd geparkeerde voertuigen.

-          Verwerkingskost laattijdige betaling: 5 EUR voor eerste herinnering, 15  EUR voor tweede herinnering

-          Verlies of diefstal van de Poppy tank-/oplaadkaart: 50 EUR + 50 EUR voor de vervanging

-          Verlies of diefstal van de sleutel (Seat Mii / Skoda e-Citigo): 150 EUR + 50 EUR voor de vervanging

-          Ongeloorloofde trip naar het buitenland: 200 EUR

-          Bewust blokkeren van een Poppy voertuig (privéparking, oprit, parking van een winkel,...): 90 EUR / 24h + 50 EUR verplaatsen verkeerd geparkeerd voertuig

-          Ondergronds parkeren in een niet-Poppy parking: 50 EUR verplaatsen van verekeerd geparkeerde voertuigen + het parkingticket (indien van toepassing)

 

 

 

Indien het Voertuig een step en E-Bike betreft:

(a)               Eigenlijk gebruik van het Voertuig :

-          Vergoeding per minuut tijdens de Daadwerkelijke Rijtijd: 0,25 EUR per minuut, gestart tijdens de Daadwerkelijke Rijtijd

-          Vergoeding per minuut tijdens de Stop Over tijd: 0,15 EUR per minuut, gestart tijdens de Stop Over tijd

-          Dagtarief Vergoeding: 90 EUR / vierentwintig (24) uur

-          De Gebruiker betaalt steeds de reguliere vergoeding per minuut tijdens de Daadwerkelijke Rijtijd.

-          Vergoeding per rit: 1,00 EUR per rit. Deze vergoeding is van toepassing vanaf het voertuig ontgrendeld is.

 

(b) Andere en administratieve kosten:

-          Verwerking van verkeers- en parkingovertredingen: 10 EUR voor de boete, 25 EUR voor de tweede aanmaning van de boete.

-          Verloren of gestolen step eigen fout: 500 EUR excl. BTW 

-          Verwerking van strafrechtelijke (verkeers-) overtredingen: 150 EUR

-          Verwerking van schade en ongevallen in fout: 50 EUR

-          Verplaatsen van verkeerd geparkeerde voertuigen: 50 EUR

-          Uitzonderlijke schoonmaakkosten: 50 EUR

-          Verwerking van sleepkosten in geval van verkeerd geparkeerde scooter: 25 EUR

-          Sleepkosten in geval van verkeerd geparkeerde step: zoals gefactureerd door sleepbedrijf + 50 EUR verplaatsen van verkeerd geparkeerde voertuigen.

-          Verwerkingskost laattijdige betaling: 5 EUR voor eerste herinnering, 15 EUR voor tweede herinnering

-          Het volledig leeg rijden van de batterij: 50 EUR + 50 EUR voor het ophalen

-          Bewust blokkeren van een Poppy voertuig (in huis, privéparking, oprit, parking van een winkel,...): 90 EUR / 24h + 50 EUR verplaatsen verkeerd geparkeerd voertuig

-          Een step buiten de Poppy step zone nemen: 25 EUR + 50 EUR indien deze opgehaald dient te worden

 

 

2.      Tenzij anders bepaald in de voorwaarden van deze Overeenkomst, dekken deze Vergoedingen de Gebruikersrechten voor het gebruik van het Voertuig, de kosten voor bijtanken en opladen, parkeerkosten in de Aangewezen Zone en verzekeringskosten, echter onverminderd Poppy’s recht op verhaal. Niettegenstaande het voorgaande heeft Poppy het recht om vrijwaring te vorderen voor schade of verlies voortvloeiend uit het niet naleven door de Gebruiker van deze Overeenkomst.

 

3.      De Vergoedingen vermeld in 1 (a) zullen na afloop van de Huurperiode automatisch door de van toepassing zijnde externe betalingsprovider worden afgeschreven van de kredietkaart die door de Gebruiker is opgegeven bij zijn/haar betalingsgegevens. Betalingen zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden van de van toepassing zijnde externe betalingsprovider. Poppy zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade voortvloeiend uit of in verband met de betalingsoplossing of diensten geleverd door de externe betalingsprovider.

 

4.      Poppy zal op verzoek van de Gebruiker een maandelijks overzicht van de Huurperiodes van de Gebruiker verstrekken.

 

5.      Alle andere bedragen verschuldigd volgens deze Overeenkomst (inbegrepen de kosten zoals vermeld in 1 (b)) zullen zodra zij aan Poppy bekend zijn, eveneens automatisch van de kredietkaart van de Gebruiker afgeschreven worden. Indien het juiste bedrag door de Gebruiker verschuldigd, nog niet bekend is, zal Poppy dit bedrag ramen en als zekerheid van de kredietkaart afschrijven.

 

De Gebruiker zal hiervan in kennis worden gesteld per e-mail. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met deze aanrekening, dient hij dit op dezelfde wijze mede te delen aan Poppy binnen de drie (3) Kalenderdagen na ontvangst van deze e-mail. Bij gebreke van melding van betwisting geldt een onweerlegbaar vermoeden dat de Gebruiker met de aanrekening heeft ingestemd. Bij tijdige betwisting zal Poppy laten weten aan de Gebruiker of zij de aanrekening wijzigt.

 

De verschuldigde bedragen die door de Gebruiker aan Poppy nog niet voldaan zijn,  dienen in ieder geval door de Gebruiker binnen dertig (30) Kalenderdagen na aanrekening of na de factuurdatum te worden betaald.

 

6.      In geval van laattijdige betaling is de Gebruiker van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest (wettelijke rentevoet + 4%) verschuldigd aan Poppy, die bovendien het recht heeft om, naar eigen oordeel, het Account te deactiveren of op te schorten, of nog de goedkeuring van de Bevoegde Bestuurder in te trekken, of de Overeenkomst te beëindigen. Verder kan Poppy derden inschakelen om een door de Gebruiker verschuldidge bedragen te innen. In dat geval zal de Gebruiker tevens alle innings- en soortgelijke vergoedingen dienen te betalen die met de inningsactiviteit verband houden.

 

7.      Dit Artikel blijft van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

9.    Pas & credit pack

Gebruikers kunnen profiteren van een korting op de prijs per minuut door prepaid tegoedpakketten te kopen. Door het aanvinken van de bestelknop in het besteloverzicht dient de Klant zijn/haar bestelling in en accepteert daarmee een juridisch bindend aanbod. Voordat de Klant zijn/haar bestelling afrondt, wordt het geselecteerde pasplan ter controle weergegeven in een besteloverzicht. Credits zijn 6 maanden geldig

Een klant die een Pas koopt, ontvangt een korting overeenkomstig het desbetreffende Pasplan. Elke Klant kan slechts van één Pas tegelijk gebruikmaken.

Om een Pas aan te schaffen dient de Klant in te loggen op de Poppy app nadat hij/zij zich heeft aangemeld met behulp van de Poppy inloggegevens. Door het aanvinken van de bestelknop in het besteloverzicht dient de Klant zijn/haar bestelling in en accepteert daarmee een juridisch bindend aanbod. Voordat de Klant zijn/haar bestelling afrondt, wordt het geselecteerde pasplan ter controle weergegeven in een besteloverzicht. De Klant kan dan eventuele invoerfouten opsporen en corrigeren voordat hij de bindende bestelling doet, door terug te keren naar de vorige pagina of door te klikken op de daarvoor bestemde knop op de overzichtspagina. Poppy behoudt zich het recht voor uw aanbod te aanvaarden of te weigeren. De overeenkomst komt tot stand wanneer Poppy een bevestiging van de Pas verstuurt (bijv. door het versturen van een e-mail, een kennisgeving of een factuur).

De Klant ontvangt een korting in overeenstemming met het gekozen Pasplan.

De prijzen voor de Pas worden getoond in het bestelproces.

De korting op grond van de betreffende Pas geldt alleen voor de kosten die in de Pas worden vermeld.

Passen kunnen niet worden gecombineerd, d.w.z. de minuuttarieven worden slechts overeenkomstig één Pas verlaagd, zelfs als de Klant meer dan één Pas heeft.

Verminderde tarieven per minuut worden naar beneden afgerond tot de eerstvolgende lagere munteenheid van de toepasselijke valuta.

Een Poppy Pas kan beperkt worden in tijd, in het aantal ritten, in kilometers, of in het aantal minuten voor een bepaald tarief.

9.1 Abonnement

Een Abonnement wordt automatisch verlengd na elke pasplanperiode.

Het Poppy Abonnement is alleen van toepassing op reizen die gemaakt worden met een privéprofiel. De maandelijkse kosten voor het Poppy Abonnement zullen altijd in mindering worden gebracht op het privé profiel van de Klant.

Het Poppy Business Abonnement is van toepassing op reizen die gemaakt worden met het zakelijke profiel. De maandelijkse vergoeding voor het Poppy Business Abonnement zal altijd in mindering worden gebracht op het zakelijke profiel van de werkgever van de Klant.

Elk Abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde duur met een minimum van één maand te rekenen vanaf de dag waarop het respectieve Abonnement wordt afgesloten.

Elk Abonnement wordt automatisch verlengd met nog een maand na afloop van de voorafgaande periode van een maand indien het betreffende Abonnement niet ten minste 14 dagen voor het einde van de betreffende periode door de Klant of Poppy Mobility wordt opgezegd. De opzegging is pas effectief vanaf de eerstvolgende verlengingsdatum en de voordelen van de kortingen zullen van toepassing blijven. De Klant kan een Abonnement annuleren door gebruik te maken van de respectievelijke annuleringsfunctie in de Poppy Mobility App.

9.1.1 Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag van het sluiten van het contract.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen is hier beschikbaar: https://poppy.be/help

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

9.1.2 Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, betalen wij u alle van u ontvangen betalingen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, terug. Wij zullen deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen u voor deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien u verzocht om met de uitvoering van de diensten te beginnen tijdens de herroepingstermijn, dient u ons een bedrag te betalen dat in verhouding staat tot hetgeen is geleverd tot het moment waarop u ons ervan in kennis hebt gesteld dat u de overeenkomst herroept, in vergelijking met de volledige dekking van de overeenkomst.

9.2 Eenmalige pas

Een eenmalige pas is alleen van toepassing voor een bepaalde periode of een bepaald aantal reizen en wordt niet automatisch verlengd.

De Poppy Eenmalige Pas is alleen van toepassing op reizen die gemaakt worden met een eigen profiel. De maandelijkse kosten voor de Poppy Pass worden altijd in mindering gebracht op het privéprofiel van de Klant.

Een Poppy Eenmalige Pas kan beperkt worden in tijd, in het aantal reizen, in kilometers of in het aantal minuten tegen een bepaalde vergoeding. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 

10.    Aansprakelijkheid

 

 

10.1.         Aansprakelijkheid van Poppy

 

1.      Poppy is uitsluitend aansprakelijk jegens de Gebruiker

(a) voor boetes opgelegd omwille van enig gebrek aan het Voertuig, dat niet        gemakkelijk vast te stellen was onmiddellijk na het starten van de motor;

(b)   voor schade of verlies als direct resultaat van Poppy's schending van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

 

Poppy’s totale aansprakelijkheid zal niet meer bedragen dan tweeduizend vijfhonderd (2.500) EUR.

 

2.      Poppy zal in geen geval aansprakelijk zijn voor:

(a)    verlies van eigendom van de Gebruiker, waaronder maar niet beperkt tot de verloren, gestolen of beschadigde eigendommen van de Gebruiker in en uit het Voertuig;

(b)   alle schade of verlies ontstaan, opgelopen of opgelegd aan Poppy op basis van, voortvloeiend uit, ten aanzien van of door redenen van de criminele, opzettelijke of zwaar nalatige handeling of verzuim van de Gebruiker bij het gebruik of het besturen van een Voertuig of in verband met deze Overeenkomst.

 

3.      Poppy is in geen geval aansprakelijk jegens de Gebruiker voor indirecte, bijzondere, of incidentele schade, verlies, corruptie of schade, verlies van winst of verlies van zaken voor alles wat verband houdt met deze Overeenkomst, de Applicatie of enige Diensten of Voertuigen verstrekt door Poppy, zelfs indien Poppy geadviseerd is over de mogelijkheid van dergelijke schade of indien deze mogelijkheid redelijkerwijs te voorspellen was.

 

4.      Niets in deze Overeenkomst beperkt of sluit de aansprakelijkheid van Poppy uit voor:

-          dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijk wangedrag door Poppy; of

-          fraude.

 

5.      Poppy is in geen geval aansprakelijk voor enige vertraging bij of het niet kunnen uitvoeren van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst (waaronder financiële verplichtingen) door overmacht of een andere oorzaak buiten zijn redelijke controle, waaronder maar niet beperkt tot een internetstoring, stroomstoring, explosie, brand, oorlog en terrorisme.

 

6.      Elke hierin opgenomen uitsluiting of beperking is van toepassing tot zover toegestaan door toepasselijke wetgeving.

 

 

10.2.         Aansprakelijkheid Bevoegde Bestuurder

 

1.      Tenzij in geval van (i) grove nalatigheid en opzettelijk wangedrag, (ii) niet-naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst, (iii) het gebruik van een Voertuig door een bestuurder die niet gelijk is aan de Bevoegde Bestuurder of (iv) toepassing van Artikel 9.2.2, is de aansprakelijkheid van de Gebruiker beperkt tot het franchisebedrag bepaald in Artikel 9.2.4 van de Overeenkomst. De Gebruiker gaat ermee akkoord aansprakelijk te zijn voor schade, verlies en kosten voortvloeiend uit het niet naleven van de voorwaarden van deze Overeenkomst, waaronder, maar niet beperkt tot:

·        alle verlies of schade veroorzaakt aan het Voertuig;

·        alle verlies of schade veroorzaakt aan accessoires of individuele Voertuig-onderdelen;

·        alle uitgaven voor gerelateerde bijkomende zaken (zoals kosten voor wegslepen);

·        alle opgelegde boetes voor foutparkeren of verkeersovertredingen;

·        schendingen van artikel 4.2.4 van de Overeenkomst; en

·        vorderingen van derden.

 

In geval van (i) grove nalatigheid en opzettelijk wangedrag, (ii) niet-naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst of (iii) het gebruik van een Voertuig door een bestuurder die niet gelijk is aan de Bevoegde Bestuurder, behoudt Poppy zich het recht om een bijkomende administratieve sanctie van 500,00 EUR op te leggen aan de Gebruiker, bovenop eventuele vergoedingen ten gevolge van schade of verlies van het Poppy Voertuig.

 

2.      De Gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om Poppy of, al naar gelang het geval, haar verzekeringsmaatschappij volledig te vrijwaren en schadeloos (zijnde zonder de beperking vermeld in artikel 9.2.1) te stellen voor alle schade, verlies en kosten voortvloeiend uit:

·        het gebruik en het besturen van een Voertuig door een derde tijdens een Huurperiode aangevraagd via het Account van de Gebruiker;

·        een criminele of immorele handeling uitgevoerd door de Gebruiker of een andere niet naleving van de geldende verkeerswetten tijdens of door het gebruik van de Diensten of het Voertuig door de Gebruiker;

·        het niet naleven van de Gebruiker van Artikel 3 van deze Overeenkomst, of zijn/haar nalatigheid, grove nalatigheid en opzettelijke wangedrag.

 

3.      De Gebruiker verplicht zich ertoe mee te werken aan een onderzoek of beoordeling ten aanzien van schade, verlies of kosten voortvloeiend uit deze Overeenkomst en elk ongeval dat verband houdt met zijn of haar optreden.

 

Poppy zal, zodra schade aan het Voertuig is gemeld of vastgesteld, een staat van het Voertuig laten opmaken met een begroting van de kosten van reiniging en/of herstelling, en deze staat overmaken aan de Gebruiker per e-mail (hello@poppy.be). Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met deze staat en begroting dient hij dit op dezelfde wijze mee te delen aan Poppy binnen de drie (3) Kalenderdagen na ontvangst. Bij gebreke van tijdige betwisting (binnen de drie (3) Kalenderdagen na ontvangst van de begroting) geldt een onweerlegbaar vermoeden dat de Gebruiker met de staat en begroting heeft ingestemd. Bij tijdige betwisting zal Poppy binnen de drie (3) Kalenderdagen het initiatief nemen tot tegensprekelijke vaststelling van de staat van het voertuig en de begroting van de schade.

            

4.      Voor de voertuigschade van een wagen bedraagt de franchise 1.500,00 EUR. Voor de voertuigschade van een scooter bedraagt de franchise 500,00 EUR. Voor de voertuigschade van een step bedraagt de franchise 250,00 EUR.

 

5.      In geval van schade of verlies veroorzaakt door de Gebruiker, die kleiner is dan het franchisebedrag zoals vermeld in artikel 9.2.4 van deze Overeenkomst, is de gebruiker aansprakelijk voor volgende forfaitaire kosten die voortvloeien uit de schade of het verlies. De getoonde prijzen zijn de maximale kosten, toegepast in geval van ernstige schade; kleinere schade zal leiden tot een fractie van deze kosten. Deze lijst heeft niet als doel exhaustief te zijn, dan wel een opsomming te geven van de meest voorkomende beschadigde auto-onderdelen. Indien Poppy andere kosten draagt die veroorzaakt zijn door een schade, is Poppy gerechtigd om deze kosten te factureren, tot het maximale franchisebedrag zoals vermeld in artikel 9.2.4 van deze Overeenkomst.

 

Onderdeel

Forfaitaire kost

Voor/achterbumper

€800

Velg

€240

Band

€70

Voorvleugel

€250

Achtervleugel

€300

Voorruit

€400

Zijruit vooraan

€200

Zijruit achteraan

€300

Achteruitkijkspiegel

€180

Motorkap

€350

Dak

€250

Koffer

€800

Deur vooraan/achteraan

€800

Koplamp

€275

Lichten achter

€130

Brandstofdop

€100

Sleutel

€150

Multimediaconsole

€930

Parkeersensor

€150

12V batterij

€140

Ruitenwissers vooraan

€35

Ruitenwissers achteraan

€20

 

 

6.      Voor de verzekering BA Motorrijtuigen (m.a.w. in geval er een derde partij betrokken is in een ongeval) bedraagt de franchise 1.000,00 EUR voor een bestuurder jonger dan 23 jaar en 500,00 EUR voor een bestuurder ouder dan 23 jaar maar jonger dan 26 jaar. Bestuurders ouder dan 26 jaar zijn vrijgesteld van een franchise voor BA Motorrijtuigen.

 

Het gehele artikel 9 blijft van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

 

 

11.                       Verzekering

 

1.      Poppy verplicht zich ertoe te allen tijde een algemene aansprakelijkheidsverzekering en een schadeverzekering voor voertuigen af te sluiten. De voorwaarden van de verzekering en de verzekerde limieten zijn terug te vinden in de Algemene Voorwaarden. Alleen de verzekeringen BA Motorrijtuigen, Omnium Safe 1 (exclusief Safety Pack Omnium) en Bestuurder – formule Bestuurder Select zijn van toepassing.

 

2.      Onverminderd een dergelijke verzekeringsdekking zal Poppy te allen tijde het recht hebben om kosten te vorderen van de Gebruiker, en de Gebruiker moet Poppy of, al naar gelang het geval, de verzekeringsmaatschappij vrijwaren en schadeloos stellen overeenkomstig Artikel 9.2.

 

3.      De Algemene Voorwaarden van de Verzekeringsmaatschappij zijn hier beschikbaar.

 

12.                       Afstandsverklaring van garanties

 

DE BEVOEGDE BESTUURDER NEEMT ELK VOERTUIG EN ALLE OPTIONELE ACCESSOIRES IN ONTVANGST "IN DE GEGEVEN STAAT" EN POPPY DOET AFSTAND VAN ALLE GARANTIES, ZOWEL UITDRUKKELIJK ALS STILZWIJGEND TEN AANZIEN VAN EEN VOERTUIG EN OPTIONELE ACCESSOIRES WAARONDER ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL ANDERE DAN PERSONENVERVOER. POPPY GARANDEERT NIET HET GEBRUIK VAN EEN SPECIFIEK VOERTUIG OF DAT EEN SPECIFIEK VOERTUIG BESCHIKBAAR ZAL ZIJN VOOR GEBRUIK DOOR EEN BEVOEGDE BESTUURDER OP EEN SPECIFIEK TIJDSTIP EN KAN NAAR EIGEN OORDEEL OP ELK MOMENT EEN VOERTUIG BUITEN GEBRUIK NEMEN.

HET VOORNOEMDE HEEFT GEEN EFFECT OP GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT VOLGENS DE GELDENDE WET. DIT ARTIKEL BLIJFT VAN KRACHT NA BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST.

 

13.                       INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

De Applicatie (in objectcode en broncodevorm), onderliggende modellen en algoritmes van de Applicatie, het Poppy-merk en -logo, waaronder alle rechten, titels en belangen (waaronder intellectuele eigendomsrechten), zullen te allen tijde enige en exclusieve eigendom blijven van Poppy en, indien van toepassing, zijn licentieverleners, en de Gebruiker zal geen rechten, titels of belangen (waaronder zonder beperking intellectuele eigendomsrechten) erin verwerven overeenkomstig deze Overeenkomst, met uitzondering voor de beperkte gebruikersrechten die uitdrukkelijk uit hoofde hiervan worden verleend. Dit laat onverlet dat als de Gebruiker de Applicatie aanpast of er afgeleide werken van maakt, Poppy eigenaar zal zijn van alle rechten, titels en belangen, waaronder intellectuele eigendomsrechten in en van dergelijke aanpassingen en afgeleide werken, en de Gebruiker wijst alle dergelijke rechten, titels en belangen in dergelijke aanpassingen en afgeleide werken kosteloos toe aan Poppy.

 

De Gebruiker gaat ermee akkoord: (1) geen kennisgevingen van intellectueel eigendom in de Applicatie te verwijderen; (2) de Applicatie niet te verkopen, over te dragen, te verhuren, te leasen, er toegang toe te verlenen of onder sublicentie uit te brengen aan een derde; (3) de Applicatie niet te veranderen of aan te passen; (4) de Applicatie niet te ontmantelen, er reverse engineering op toe te passen, uit elkaar te halen of te proberen de broncode te achterhalen; (5) geen afgeleide werken van de Applicatie te maken; en (6) het merk “Poppy” niet te gebruiken of te registreren.

 

14.                       Looptijd en beëindiging

 

1.      Deze Overeenkomst wordt aangegaan tussen de Gebruiker en Poppy vanaf het moment dat de Aanvrager een Account heeft aangemaakt en een abonnement heeft genomen op de Applicatie. De Overeenkomst blijft voor onbepaalde tijd van kracht tot deze wordt beëindigd door een van de partijen overeenkomstig deze Overeenkomst.

 

2.      Elke partij kan deze Overeenkomst opzeggen met een opzeggingstermijn van één (1) Werkdag door middel van een kennisgeving via de Klantenservice van Poppy of via hello@poppy.be.

 

3.      Poppy heeft te allen tijde het recht om naar eigen oordeel onmiddellijk of tijdelijk een Account te deactiveren of op te schorten, of om de Overeenkomst onmiddellijk na kennisgeving via de Klantenservice van Poppy of via hello@poppy.be te beëindigen indien een van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt, of als Poppy goede redenen heeft om aan te nemen dat een dergelijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden:

·        het rijbewijs van de gebruiker is ingevorderd, ingetrokken, opgeschort of beperkt of de Gebruiker is niet langer gerechtigd om een rijbewijs te hebben of te verkrijgen;

·        de gebruiker nalaat de Vergoedingen of andere verschuldigde bedragen te betalen krachtens deze Overeenkomst;

·        een derde een Voertuig gebruikt of exploiteert tijdens de Verhuurperiode aangevraagd via het Account van de Gebruiker;

·        de Gebruiker een criminele of immorele handeling uitvoert of de geldende verkeerswetten schendt tijdens of door het gebruik van de Diensten of het Voertuig; of

·        de Gebruiker over het algemeen niet voldoet aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, ongeacht of dit komt door nalatigheid, grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag of anderszins.

 

4.      In geval van de-activering of opschorting van het Account of beëindiging van de Overeenkomst, zal de Gebruiker niet langer het recht hebben om de Applicatie, de Diensten en het Voertuig te gebruiken voor de duur van een dergelijke de-activering of opschorting, al naargelang het geval.

 

5.      Niettegenstaande het voornoemde zal elke beëindiging in geen geval resulteren in het plotseling tot stilstand laten komen van een Voertuig tijdens de Daadwerkelijke Rijtijd. Deactivering, opschorting of beëindiging zal in principe slechts plaatsvinden na het vergrendelen van het Voertuig en beëindiging van de Verhuurperiode overeenkomstig Artikel 4.4.

 

15.                       Algemene bepalingen en jurisdictie

 

1.      Deze Overeenkomst (inclusief het Privacy- en Cookiebeleid) vormt de volledige overeenkomst en verstandhouding tussen de Gebruiker en Poppy en vervangt alle voorgaande overeenkomsten en verstandhoudingen, zowel schriftelijk als mondeling ten aanzien van hetzelfde onderwerp dat nog steeds van kracht is tussen Poppy en de Gebruiker.

 

2.      De Gebruiker aanvaardt dat Poppy het recht heeft de Gebruiker via een pop-up te informeren over alle wijzigingen aan de Overeenkomst, waar de Gebruiker op had ingetekend. Het gebruik van de Applicatie, de Diensten en het Voertuig door de Gebruiker na de ingangsdatum van een wijziging houdt in dat de Gebruiker akkoord gaat met een dergelijke wijziging. De Gebruiker zal te allen tijde (bij niet akkoord gaan) het recht hebben om de Overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van één (1) Werkdag na kennisgeving overeenkomstig Artikel 13.2 van deze Overeenkomst.

 

3.      Indien een bepaling in deze Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar is of strijdig met de geldende wet, dan zal een dergelijke bepaling automatisch worden beperkt of aangepast om deze geldig of uitvoerbaar te maken tot zover toegestaan volgens de geldende wet en zullen alle andere bepalingen van deze Overeenkomst van kracht blijven.

 

4.      De originele versie van deze Overeenkomst is opgemaakt in het Engels. In geval van strijdigheden tussen de verschillende talen van de Overeenkomst zal de Engelse versie gelden. Voor wat betreft de verzekeringsaspecten primeren steeds de Nederlandstalige teksten.

 

5.      Deze Overeenkomst valt onder en is opgesteld volgens de Belgische wet. De Partijen onderwerpen zich hierbij onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlands sprekende afdeling van de rechtbanken van Brussel (Nederlandstalige afdeling). Indien echter de Gebruiker een consument is en verweerder, is alleen de rechtbank van zijn woonplaats bevoegd.

 

16.                       Vragen

 

Indien u nog vragen heeft over de voorwaarden van onze Overeenkomst of de uitvoering ervan, kunt u contact opnemen met Poppy. Poppy's klantenondersteuning is hier beschikbaar: https://poppy.be/help

 

17.                       Algemeen

 

E-mailadres: hello@poppy.be

 

Datum laatste revisie: 15/02/2023