ALGEMENE VOORWAARDEN VAN POPPY

 

Datum laatste revisie: 29 maart 2024

 

DOOR HET OPENEN OF GEBRUIKEN VAN DE POPPY-APPLICATIE, ELK POPPY-VOERTUIG OF DOOR POPPY GELEVERDE DIENSTEN, GEEFT U, DE GEBRUIKER, AAN DAT U DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN POPPY ZOALS HIERONDER BESCHREVEN (DE “OVEREENKOMST” OF DE “ALGEMENE VOORWAARDEN”) – EN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE VERZEKERAAR (ZIJNDE DE CAR LIABILITY VERZEKERING "Burgerlijke aansprakelijkheid Auto") – HEEFT GELEZEN, BEGREPEN EN ERMEE AKKOORD GAAT. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN POPPY EN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE VERZEKERAAR, HEEFT U NIET LANGER HET RECHT OM DE POPPY-APPLICATIE, DE POPPY-VOERTUIGEN OF DE DOOR POPPY GELEVERDE DIENSTEN TE GEBRUIKEN.

 

Door het vakje aan te vinken dat aangeeft dat de Gebruiker de Algemene Voorwaarden van Poppy en de Algemene Voorwaarden van de Verzekeraar accepteert, accepteert de Gebruiker de Algemene Voorwaarden van Poppy, inclusief alle andere bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen, zoals van tijd tot tijd naar eigen inzicht gewijzigd door Poppy. In geval van wijziging(en) van de Algemene Voorwaarden die op de Applicatie worden vermeld, aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk deze wijziging(en) indien hij/zij besluit de Applicatie te blijven gebruiken.

 

INLEIDING

 

POPPY MOBILITY, een naamloze vennootschap, met zetel te Sanderusstraat 25, 2018 Antwerpen, België en geregistreerd bij het rechtspersonenregister van Antwerpen, met ondernemingsnummer 0681.505.370 (hierna genoemd "Poppy") heeft een applicatie ontwikkeld waarmee geregistreerde gebruikers voertuigen uit een gedeelde vloot kunnen gebruiken, in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden (de "Applicatie").

 

1. Definities

 

Termen in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter worden gebruikt, hebben de betekenis die daaraan in dit Artikel 1 is toegekend, of hebben de betekenis zoals aangegeven op de plek waar ze worden gebruikt.

 

Aangewezen Zone” is het zone waarbinnen Voertuigen door een Gebruiker moeten worden geparkeerd na gebruik, zoals weergegeven in de Applicatie op basis van de dan actuele geolocatie.

 

Aanvrager” is een persoon die zich aanmeldt voor de Applicatie en wenst om door Poppy aanvaard te worden als een Gebruiker om de Diensten en de Voertuigen te kunnen gebruiken.

 

Account” betekent de persoonlijke gebruikersaccount behorende bij de Applicatie die door de Gebruiker bij registratie op de Applicatie is aangemaakt en die persoonsgegevens bevat.

 

Applicatie” betekent de mobiele applicatie beheerd door Poppy waarmee Gebruikers de Diensten van Poppy kunnen ontvangen en de Voertuigen kunnen gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden.

 

Daadwerkelijke Rijtijd” betekent de periode van gebruik van een Voertuig door een Gebruiker, die aanvangt onmiddellijk nadat het Voertuig en die eindigt wanneer het Voertuig is geparkeerd in het Aangewezen Zone, met dien verstande dat deze periode niet korter mag zijn dan één (1) minuut en niet langer mag duren dan veertien (14) Kalenderdagen.

 

Dienst(en)” betekent de diensten geleverd door Poppy via de Applicatie waarmee Gebruikers een Voertuig kunnen gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden.

 

Gebruiker” betekent een persoon ouder dan 16 jaar die door Poppy is geaccepteerd in overeenstemming met Artikel 3 om gebruik te maken van de Diensten, boekingen te maken en de Voertuigen te gebruiken in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden. De Gebruiker bevestigt uitdrukkelijk dat hij/zij ouder is dan 18 jaar, in het bezit is van een geldig rijbewijs en voldoet aan de specifieke vereisten van de Algemene Voorwaarden indien hij/zij ervoor kiest om auto's of bestelwagens te gebruiken.

 

"Geplande Reis(sen)" betekent de dienst die Poppy aanbiedt aan Gebruikers om hen in staat te stellen een Voertuig op voorhand te reserveren, met dien verstande dat een Voertuig dan aan de Gebruiker zal worden geleverd op een bepaald tijdstip en in de buurt van een bepaald adres binnen het door Poppy toegewezen gebied. 

 

Gereserveerd Voertuig” is een Voertuig gereserveerd door een Gebruiker.

 

Huurperiode” is de periode die start met de bevestiging van de boeking en eindigt wanneer het Voertuig is geparkeerd in de Aangewezen Zone en de Gebruiker zijn/haar gebruik van het Voertuig via de Applicatie beëindigt.

 

Kalenderdag” omvat iedere dag (24 u) van de week van maandag tot en met zondag.

 

Klantenservice van Poppy” betekent het Poppy's klantenserviceteam, beschikbaar per telefoon op het nummer dat op de Applicatie wordt getoond of via hello@poppy.be, met dien verstande dat alle urgente informatie of vragen telefonisch moeten worden doorgegeven en alle andere communicatie per e-mail moet worden gedaan.

 

"Pauze(s)" betekent de door Poppy aangeboden dienst die de Gebruiker in staat stelt om, op eigen kosten, het Voertuig te blijven gebruiken ondanks een stop, zodat het Voertuig uitsluitend voor die Gebruiker wordt gereserveerd. Deze functie kan door de Gebruiker worden geactiveerd door de functie "Pauze" te selecteren in plaats van "Beëindiging". Door de "Pauze"-functie te selecteren, is het Voertuig onmiddellijk beschikbaar voor de Gebruiker wanneer hij het nodig heeft.

 

"Veiligheidsmodus" is een veiligheidsfunctie die Poppy in staat stelt om een reis zo vroeg mogelijk te beëindigen in geval van specifieke risicogebeurtenissen tijdens een reis.

 

Vergoedingen” omvatten de vergoedingen die een Gebruiker verschuldigd is aan Poppy voor het ontvangen van de Diensten en het gebruiken van de Voertuigen.

 

Verzekeringsmaatschappij” of “Verzekeraar” is AG Insurance, de verzekeringsmaatschappij aangesteld door Poppy om de Voertuigen te verzekeren.

 

Voertuig” is een auto, bestelwagen of elektrische step in eigendom van of geleased en beschikbaar gesteld door Poppy waarmee Gebruikers gebruik kunnen maken van de Diensten.

 

Werkdag” betekent iedere dag van maandag tot en met vrijdag met uitzondering van zaterdag, zondag of een Belgische feestdag.

 

2. REGISTRATIE EN IDENTIFICATIE

 

1. De Applicatie wordt ter beschikking gesteld aan Aanvragers wanneer zij zich op de Applicatie registreren. Na het afnemen van hun registratie dient de Aanvrager ten minste de volgende informatie te verstrekken, om een Gebruiker te worden:

 

- naam;

- geboortedatum;

- inloggegevens van de Applicatie (e-mailadres en wachtwoord);

- woonplaats;

- telefoonnummer;

- details van de gebruikte betalingsmethode of iedere andere informatie zoals opgevraagd door Poppy en/of een externe betalingsprovider, indien van toepassing, zodat (i) de Gebruiker kan betalen en (ii) Poppy en/of de externe betalingsprovider de Vergoedingen en andere bedragen kunnen ontvangen volgens deze Algemene Voorwaarden;

- alle documenten die door Poppy kunnen worden opgevraagd zoals een kopie van een identiteitskaart/paspoort, rijbewijs etc. van de Aanvrager voor identificatie- en verzekeringsdoeleinden door de Verzekeringsmaatschappij;

- alle andere informatie die te allen tijde door Poppy kan worden opgevraagd, hetzij elektronisch of fysiek, zodat Poppy de Applicatie en Diensten beschikbaar kan stellen aan de Gebruiker en om te controleren of de Aanvrager voldoet aan de vereisten om te worden erkend als Gebruiker en om een Gebruiker te blijven.

 

2. Elke Aanvrager die een auto of een bestelwagen wil gebruiken, moet ook een verklaring op eer afleggen door de juiste vakjes aan te kruisen om te bevestigen dat hij/zij te allen tijde tijdens het gebruik van de Diensten akkoord gaat met de volgende verklaringen:

 

1. “Ik verklaar dat ik de nodige rijbewijzen al minstens 24 maanden bezit en dat mij gedurende de laatste 5 jaar het recht tot rijden niet werd ontzegd.

2. “Ik verklaar dat ik niet meer dan 1 schadegeval heb gehad gedurende de laatste 5 jaar.”

3. “Ik verklaar dat ik niet zal rijden onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen of andere zaken die het rijden beïnvloedt.”

4. “Ik verklaar hierbij dat geen enkele verzekeraar mij gedurende de laatste 5 jaar een verzekering geweigerd heeft, vanaf het begin ongeldig (of nietig) verklaard heeft of opgezegd heeft.”

5. “Ik verklaar hierbij dat ik geen lichamelijk gebrek of ziekte heb die het rijden beïnvloedt.”

6. “Ik verklaar dat ik in geval van het niet naleven van de algemene voorwaarden van Poppy, persoonlijk aansprakelijk ben voor alle schade aan het Voertuig en alle schade aan een derde partij.”

7. “Ik besef dat de verzekeraar het recht heeft om op mij verhaal uit te oefenen of zijn dekking te weigeren in de gevallen voorzien in de algemene voorwaarden van de verzekeraar.”

 

3. De Aanvrager erkent en stemt ermee in dat Poppy, om de identiteit van de Gebruiker en de verstrekte informatie te controleren, contact kan opnemen met elke verzekeringsmaatschappij, kredietinformatiebureau, autoriteit of andere tussenpersoon die diensten aanbiedt voor identiteitscontrole en informatie kan verstrekken aan dezelfde instanties in geval van vragen van hen.

 

4. Poppy bepaalt naar eigen goeddunken of een Aanvrager wordt geaccepteerd als Gebruiker en stelt de Gebruiker hiervan op de hoogte via de Applicatie of per e-mail, en ontgrendelt functies die alleen beschikbaar zijn voor Gebruikers. Poppy kan op elk moment besluiten om de acceptatie als Gebruiker in te trekken.

 

5. De Gebruiker erkent dat zijn/haar Account strikt persoonlijk is en niet door derden mag worden gebruikt. De Gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat het ten strengste verboden is voor Gebruikers om hun Account aan derden te geven, uit te lenen, te verkopen of anderszins over te dragen. In het geval dat een Gebruiker reden heeft om aan te nemen dat een derde zijn/haar Account gebruikt (bijvoorbeeld in geval van verlies of schade aan de Applicatie/telefoon), dient hij/zij onmiddellijk de Klantenservice van Poppy (03 283 62 62) of hello@poppy.be op de hoogte te stellen.

 

3. GEBRUIK VAN DIENSTEN EN VOERTUIGEN

 

Alleen Gebruikers kunnen gebruik maken van de Diensten met betrekking tot auto's en bestelwagens in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, terwijl alle Gebruikers gebruik kunnen maken van de Diensten met betrekking tot elektrische fietsen en elektrische steps, met dien verstande dat de rechten die aan een Gebruiker worden verleend te allen tijde beperkte gebruiksrechten zijn en op geen enkele wijze kunnen worden beschouwd als een eigendomsoverdracht van de Voertuigen. 

 

De Gebruiker heeft het recht om de Diensten en een Voertuig te gebruiken tijdens zijn/haar Huurperiode en zal voor dit gebruik een Vergoeding verschuldigd zijn op basis van de Daadwerkelijke Rijtijd van een dergelijke Huurperiode, inclusief Pauzes, en/of op basis van de tijdens de Huurperiode afgelegde kilometers, zoals nader beschreven in de Applicatie.

 

3.1. Reserveren van Voertuigen

 

1. Om een Voertuig te gebruiken, moeten Gebruikers een beschikbaar Voertuig zoeken via de Applicatie of, als ze reeds een beschikbaar Voertuig op straat hebben gevonden, de beschikbaarheid van het Voertuig op de Applicatie controleren.

 

2. Het is mogelijk om kosteloos een Voertuig te reserveren voor vijftien (15) minuten op de Applicatie door te klikken op "Reserveren" of, voor een langere periode, tegen kosten die ten tijde van de reservering op de Applicatie worden vermeld (Geplande Reizen). De Huurperiode gaat in op het moment van bevestiging van de reservering. De Gebruiker heeft dan toegang tot het Gereserveerde Voertuig en kan het tijdens de Reserveringsperiode ontgrendelen, zonder dat een andere Gebruiker het Gereserveerde Voertuig kan gebruiken, met dien verstande dat als de Gebruiker het Gereserveerde Voertuig niet ontgrendelt of zijn reservering tijdens de Reserveringsperiode annuleert, het betreffende Voertuig weer beschikbaar is voor een andere Gebruiker.

 

3. Poppy garandeert niet dat een reserveringsverzoek gemaakt via de Applicatie door Poppy zal worden geaccepteerd of ingewilligd voor een specifieke Huurperiode.

 

3.2. Geplande Reizen

1. Op de Applicatie kunnen Gebruikers vooraf een Voertuig reserveren dat door Poppy moet worden afgeleverd op een door de Gebruiker gekozen tijdstip en locatie bij benadering binnen een door Poppy aangewezen gebied, onderworpen aan een specifieke afleververgoeding zoals uiteengezet in de Applicatie. 

2. De Gebruiker kan zijn Geplande Reis tot een bepaalde tijd van tevoren kosteloos wijzigen of annuleren, zoals uiteengezet in de Applicatie. Als de Gebruiker later annuleert, wordt de afleververgoeding niet terugbetaald.

3. Het Voertuig wordt afgeleverd in de buurt van de door de Gebruiker gekozen locatie en vóór de geplande vertrektijd.

4. Geplande Ritten zijn alleen beschikbaar in bepaalde delen van bepaalde steden, zoals aangegeven in de Applicatie.

3.3 Toegang tot Voertuigen

1. Om toegang te krijgen tot een Voertuig moet de Gebruiker de Applicatie gebruiken.

2. Alvorens het Voertuig te ontgrendelen (hetzij aan het begin van een nieuwe Huurperiode, hetzij na een "Pauze"), dient de Gebruiker een inspectie van het Voertuig uit te voeren, door het Voertuig aan de buitenkant te inspecteren op eventuele schade. In het geval van schade aan het Voertuig (anders dan reeds aangegeven in de Applicatie indien van toepassing), moet de Gebruiker Poppy onmiddellijk op de hoogte stellen van dergelijke schade via de Applicatie. Als de Gebruiker om welke reden dan ook niet in staat is om Poppy via de Applicatie op de hoogte te stellen, dan moet de Gebruiker binnen één dag Poppy op de hoogte stellen door contact op te nemen met de Klantenservice via e-mail, met foto's van de schade. Na ontgrendeling van het Voertuig via de Applicatie en toegang tot het Voertuig, moet de Gebruiker ook een interne inspectie uitvoeren en eventuele schade of vuil op dezelfde wijze aan Poppy melden.

3. Poppy kan de aanvang van een Huurperiode weigeren op basis van haar beoordeling van de schade.

4. Indien de Gebruiker verzuimt enige schade of gebrek te melden die bij voornoemde uitwendige en inwendige inspecties of direct na het starten van de motor terstond kon worden opgemerkt en die ten tijde van voornoemde inspecties of uiterlijk direct na het starten van de motor niet is gemeld, wordt de Gebruiker aansprakelijk gesteld voor de schade of het gebrek.

 

3.4. Gebruik van het Voertuig

 

1. Elk Account en elke Huurperiode zijn strikt persoonlijk: een Voertuig mag alleen worden gebruikt en bestuurd door een Gebruiker op het Account waarmee de Huurperiode is aangevraagd (onverminderd het recht om passagiers onder te brengen indien dit is toegestaan onder de Algemene Voorwaarden). De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat hij/zij onder geen enkele omstandigheid een derde partij mag toestaan om een Voertuig te gebruiken en te besturen met zijn/haar Account, tenzij de Gebruiker niet in staat is om het Voertuig te besturen tijdens de Daadwerkelijke Rijtijd als gevolg van overmacht of een andere oorzaak buiten zijn redelijke controle (in welk geval de Gebruiker de Klantenservice onmiddellijk op de hoogte moet brengen en een bekwame derde partij mag aanstellen om het Voertuig te besturen tijdens de betreffende Daadwerkelijke Rijtijd, op voorwaarde dat deze derde partij deze Algemene Voorwaarden naleeft, met dien verstande dat de Gebruiker verantwoordelijk blijft voor deze derde partij).

 

2. Indien de Gebruiker om enige reden niet in staat is om een Voertuig te gebruiken en te besturen en een Voertuig samen met een derde wil gebruiken die wel in staat is om een Voertuig te gebruiken en te besturen, dan moet deze derde toestemming krijgen voor het gebruiken en besturen van een Voertuig via zijn/haar eigen Account en op voorwaarde dat deze derde is goedgekeurd als de Gebruiker overeenkomstig de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden.

 

3. Elke Huurperiode moet eindigen in de Aangewezen Zone zoals aangegeven in de Applicatie.

 

4. Indien het Voertuig een auto of bestelwagen is, mag het Voertuig niet worden gebruikt buiten België en de aan België grenzende landen (Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg), met dien verstande dat extra kosten in rekening worden gebracht indien het Voertuig buiten België wordt gebruikt. Indien het Voertuig een step is, mag het Voertuig niet worden gebruikt buiten het Aangewezen Zone zoals aangegeven in de Applicatie.

 

5. Indien de Gebruiker de toegestane dagelijkse kilometergrens overschrijdt, zullen aanvullende kosten in rekening worden gebracht door Poppy overeenkomstig Artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden. Indien de Gebruiker redenen heeft om aan te nemen dat de kilometerteller defect is (d.w.z. het toestel dat de afgelegde afstand berekent), dan moet de Gebruiker de Klantenservice onmiddellijk via e-mail op de hoogte brengen.

 

6. In het geval dat het gebruik van het Voertuig langer lijkt te duren dan voorzien, zal Poppy contact opnemen met de Gebruiker om financiële verrassingen te voorkomen en zal de Gebruiker vragen om ofwel zijn Huurperiode te beëindigen ofwel een pas aan te schaffen om het gebruik van het Voertuig te dekken. Bij gebrek aan een positieve reactie kan Poppy gepaste maatregelen nemen, waaronder het beëindigen van de lopende Huurperiode onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker die niet heeft gereageerd.

 

7. Onverminderd enig verbod, enige verplichting of richtlijnen ten aanzien van het gebruik van een Voertuig zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden of door de wet, verplicht de Gebruiker zich tot:

 

- het Voertuig op een voorzichtige en redelijke manier te gebruiken;

- het gebruiken en besturen van het Voertuig overeenkomstig de handleiding, het bestuurdershandboek, de Voertuigdocumentatie en de specificaties van de producent;

- voorzichtigheid te betrachten en goed op te letten op voetgangers en andere weggebruikers (vooral als het Voertuig elektrisch is en dus vrijwel geen geluid maakt);

- het te allen tijde voldoen aan de huidige wetgevingen alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving die betrekking heeft op het gebruik van Voertuigen op openbare wegen, waaronder een mogelijke (tijdelijke) gewijzigde verkeerssituatie; en

- veilig en zuinig rijden.

 

In het geval van buitensporige snelheid, abrupte richtingsveranderingen, joyriding of ander gevaarlijk rijgedrag, behoudt Poppy zich het recht voor om (i) de Gebruiker een bericht te sturen met het verzoek zijn rijgedrag aan te passen, (ii) het Account van de Gebruiker te blokkeren, (iii) elk verder gebruik van een Voertuig te blokkeren, zelfs tijdens een Huurperiode, of (iv) elke andere actie te ondernemen die door Poppy passend wordt geacht. In elk geval blijft de Gebruiker aansprakelijk voor de betaling van zijn Huurperiode en is hij/zij tevens verplicht om Poppy te vergoeden voor eventuele extra kosten en schade (bijvoorbeeld als het Voertuig buiten het Aangewezen Zone wordt geparkeerd en moet worden opgehaald of als het Voertuig verkeerd wordt geparkeerd en er boetes worden opgelegd). 

 

3.5. Een Huurperiode beëindigen en het Voertuig terugbrengen

 

1. De Huurperiode zal automatisch eindigen wanneer de Gebruiker (i) de Huurperiode heeft voltooid in het Aangewezen Zone in de Applicatie (ii) het Voertuig veilig een legaal heeft geparkeerd en (iii) de Huurperiode heeft beëindigd via de Applicatie (met dien verstande dat de Gebruiker ook de Functie “Pauze” kan gebruiken).

 

2. Aan het einde van elke Huurperiode moet de Gebruiker het Voertuig afsluiten en in goede staat achterlaten, wat onder andere het volgende inhoudt (i) voor een auto of bestelwagen, alle ramen en het dak te sluiten indien van toepassing, alle koplampen en lichten uit te doen, alle deuren te sluiten en op slot te doen, alle documenten en accessoires die in het Voertuig aanwezig zijn achter te laten en, voor Voertuigen met sleutels, de sleutels in het handschoenenkastje achter te laten (zelfs in het geval van een Pauze) en het Voertuig op slot te doen via de Applicatie en (ii) voor een step, deze correct te parkeren op de daarvoor bestemde standaard en buiten elke doorgang. De Gebruiker verplicht zich ook om het Voertuig schoon en vrij van afval, vuil en vlekken achter te laten en geen persoonlijke bezittingen in het Voertuig achter te laten. Poppy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen die op of in het Voertuig zijn achtergelaten.

 

3. Als de Gebruiker niet in staat is om de Huurperiode te beëindigen via de Applicatie vanwege technische problemen veroorzaakt door Poppy, moet de Gebruiker eerst proberen om het Voertuig opnieuw te parkeren en vervolgens proberen om de Huurperiode te beëindigen via de Applicatie. Als deze poging mislukt, moet de Gebruiker onmiddellijk de Klantenservice op 03 283 62 62 op de hoogte stellen en kan Poppy de Gebruiker vergoeden voor eventuele kosten die direct toe te schrijven zijn aan de technische problemen (d.w.z. de eventuele extra paar minuten van de Huurperiode van het Voertuig, indien van toepassing), maar zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele extra kosten. Als de Gebruiker verzuimt om Poppy op de hoogte te stellen van eventuele technische problemen om de Huurperiode te beëindigen, dan worden alle extra kosten en uitgaven als gevolg van dergelijke technische problemen geacht de verantwoordelijkheid van de Gebruiker te zijn en zal de Huurperiode doorgaan, onverminderd het recht van de Gebruiker om het werkelijke tijdstip van inlevering van het Voertuig aan te tonen.

 

5. Als een Gebruiker schade veroorzaakt aan het Voertuig of schade oploopt tijdens de Huurperiode, ongeacht of deze schade klein of groot is, verplicht hij/zij zich om de Klantenservice onmiddellijk op de hoogte te stellen. De Gebruiker zal in principe verantwoordelijk zijn voor elk verlies, vuil, schade of kosten met betrekking tot de Huurperiode van de Gebruiker en de Gebruiker zal altijd de mogelijkheid hebben om aan te tonen dat hij/zij niet verantwoordelijk is.

 

3.6. Parkeren

 

1. Het Voertuig moet worden geparkeerd in het Aangewezen Zone, op een wijze die toegankelijk is voor de volgende Gebruiker, hetzij op een toegestane parkeerplaats op de openbare weg (buiten de rijbaan als het Voertuig een step is, zonder de beweging van andere weggebruikers, met inbegrip van voetgangers, te belemmeren), of op een parkeerplaats op een privéterrein dat in de Applicatie uitdrukkelijk is aangewezen als een toegestane parkeerplaats (andere privéparkeerplaatsen zijn uitgesloten). Als het Voertuig wordt geparkeerd in een toekomstig beperkt parkeergebied, mag de Gebruiker het Voertuig uitsluitend in een dergelijk gebied parkeren ten minste achtenveertig (48) uur voordat een dergelijke beperking van kracht wordt. Het is ook verboden ondergronds te parkeren, tenzij anders aangegeven in de Applicatie.

 

2. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle parkeerkosten, boetes of andere kosten (inclusief kosten voor opnieuw parkeren of wegslepen) als gevolg van het onjuist parkeren van het Voertuig of het parkeren van het Voertuig buiten het Aangewezen Zone (met dien verstande dat bepaalde Aangewezen Zones niet voor alle Voertuigen gelden, bijv. luchthavens).

 

3. Poppy biedt een "Pauze"-optie aan. Als de Gebruiker deze functie wil gebruiken, dient de Gebruiker het Voertuig te parkeren zoals hij/zij zou doen bij het voltooien van de Huurperiode en, na het vergrendelen van het Voertuig, te kiezen voor de functie "Pauze" in plaats van "beëindiging". Het Voertuig wordt dan gereserveerd voor de Gebruiker en is onmiddellijk wanneer nodig beschikbaar. Bovendien mag de Gebruiker parkeren op private parkeerplaatsen tijdens de “Pauze” voor zover de Gebruiker hier wettelijk mag parkeren. Om misverstanden te vermijden, de Gebruiker blijft verantwoordelijk voor het Voertuig tijdens de “Pauze” en is verantwoordelijk voor alle kosten verbonden aan het parkeren in dergelijke private parkeerzones.

 

3.7. Opladen en tanken (auto’s en bestelwagens)

 

1. De Gebruiker zal het resterende rijbereik van het Voertuig controleren en zorgen voor voldoende brandstof of elektrisch vermogen van het Voertuig, afhankelijk wat van toepassing is. Als het brandstofniveau of het elektrische vermogen lager wordt dan een resterend rijbereik van vijfendertig (35) kilometers, moet de Gebruiker het Voertuig opnieuw bijtanken/opladen. Dit kan zonder betaling bij een partnerstation, zichtbaar op de Applicatie, of bij een niet-partnerstation, in welk geval een betaling vereist is (die door Poppy wordt terugbetaald op vertoon van het ontvangstbewijs).

 

2. De Gebruiker verplicht zich ertoe de Huurperiode te beëindigen met een minimaal rijbereik van het Voertuig van vijfendertig (35) kilometer. Als de Huurperiode wordt beëindigd met een resterend rijbereik van minder dan vijfendertig (35) kilometer, zal de Gebruiker zal alle kosten betalen (inclusief reparatiekosten) die Poppy maakt voor het slepen, tanken of opladen van het Voertuig in overeenstemming met Artikel 7.

 

3. Poppy zal in geen geval verantwoordelijk zijn of aansprakelijk gehouden kunnen worden voor een terugbetaling aan de Gebruiker, als een Voertuig onbruikbaar is door een gebrek aan brandstof of elektrisch vermogen doordat de Gebruiker het Voertuig niet heeft opgeladen/bijgetankt op het moment dat het resterende rijbereik minder bedroeg dan vijfendertig (35) kilometer. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle kosten (waaronder reparatiekosten) die verband houden met het verplaatsen en bijtanken of opladen van het Voertuig die voortvloeien uit nalatigheid hieromtrent en voor alle kosten die voortvloeien uit het onjuist opladen en bijtanken van een Voertuig.

 

4. GEBRUIKERSBEPERKINGEN

 

1. Een Gebruiker heeft geen andere rechten dan de beperkte gebruikersrechten die zijn toegekend overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat hij/zij geen aanspraak kan maken op de eigendomsrechten van het Voertuig.

 

2. De Gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat het verboden is om (proberen te) of laten de passagiers te:

 · het Voertuig te verhuren of te laten gebruiken door een derde;

· gevaarlijke, brandbare, giftige of andere gevaarlijke stoffen te vervoeren;

· voorwerpen te vervoeren die kunnen leiden tot letsel of schade, een negatief effect kunnen hebben op veilig rijden of die bij wet verboden zijn (in het bijzonder vanwege hun vorm, grootte of gewicht);

· vrachtlaadgebieden van havens, stations en luchthavens binnen te rijden;

· baby's en kleine kinderen te vervoeren zonder te voldoen aan de wet;

· passagiers vervoeren als het Voertuig een step is of meer passagiers vervoeren dan er veiligheidsgordels in het Voertuig aanwezig zijn als het een auto of bestelwagen is;

· dieren te vervoeren (tenzij in een afgesloten kooi in de achterbak);

· het Voertuig te vervuilen of te beschadigen;

· eten of drinken te nuttigen dat gemorst zou kunnen worden in het Voertuig;

· te roken of elektrische sigaretten te gebruiken in het Voertuig;

· items of apparatuur die zijn bevestigd aan het Voertuig te verwijderen;

· reparaties of wijzigingen aan het Voertuig uit te voeren of door derden te laten uitvoeren (met inbegrip van het demonteren ervan);

· de motorkap van een Voertuig of een ruimte die normaal niet bedoeld is om te worden geopend, te openen;

· trailers, voertuigen of andere objecten met het Voertuig te slepen;

· het Voertuig te overladen;

· strafbare of immorele handelingen te verrichten via het gebruik van de Diensten of het Voertuig;

· te rijden en tegelijkertijd een apparaat voor mobiele communicatie te gebruiken die de Gebruiker kan afleiden;

· te rijden onder invloed van alcohol, drugs of geneesmiddelen;

· het Voertuig te gebruiken voor motorsport, snelheidstesten, snelheidswedstrijden, rijden op circuit, of om mee te racen;

· het Voertuig te gebruiken om deel te nemen aan een weddenschap of uitdaging;

· het Voertuig te gebruiken voor testen, autorijles of terreinrijden;

· andere Voertuigen ermee te starten; en

· over het algemeen geldende wetten te schenden bij het gebruiken van de Diensten of het Voertuig.

 

5. ALGEMENE KENNISGEVINGSVERPLICHTINGEN

 

Onverminderd en in aanvulling op alle andere kennisgevingsverplichtingen beschreven in deze Algemene Voorwaarden, moet de Gebruiker de Klantenservice onmiddellijk in kennis stellen en het gebruik van de Diensten en het Voertuig staken, als een van het volgende plaatsvindt:

· indien iets van de Gebruikersinformatie zoals voorzien in Artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden wijzigt;

· indien de Gebruiker zich niet langer houdt aan de verklaringen op eer zoals beschreven in Artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden;

· elk geval van verlies van de inloggegevens zoals gebruikers-ID en/of het wachtwoord;

· indien het rijbewijs van de Gebruiker wordt ingetrokken, beperkt of opgeschort, tijdelijk of permanent;

· in het geval van een verbod om het Voertuig te besturen of te gebruiken (in het bijzonder om medische redenen, als gevolg van overtredingen of in het geval van beperkingen opgelegd door een autoriteit of de politie);

· bij een ongeval waarbij het Voertuig betrokken is tijdens de Daadwerkelijke Rijtijd. 

 

6. IN GEVAL VAN EEN ONGEVAL

 

1. Indien het Voertuig betrokken raakt bij een ongeval, of als schade of letsel wordt veroorzaakt aan een persoon of eigendom als gevolg van het gebruik van het Voertuig, moet de Gebruiker:

· de Klantenservice hiervan onmiddellijk in kennis stellen door de Applicatie, en de instructies volgen over hoe te handelen in de situatie en door mee te werken;

· onmiddellijk, indien nodig, de politie erover inlichten, zeker als een derde letsel heeft opgelopen of eigendommen van derden zijn beschadigd;

· op de plaats van het ongeval blijven tot Poppy en/of de politie anders adviseert;

· geen aansprakelijkheid erkennen aan derden of een fout toegeven;

· contactinformatie verkrijgen van andere partijen (waaronder getuigen); en

· dient een ongevallenschaderapport in te vullen en dit binnen twee (2) Werkdagen per e-mail aan Poppy te verzenden aan hello@poppy.be.

 

2. Indien een ongeval plaatsvindt met een elektrisch Voertuig, moet de Gebruiker de aanwezige noodhulpdiensten die assistentie verlenen inlichten dat het betreffende Voertuig een elektrisch Voertuig is. 

 

7. VERGOEDINGEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 

1. Poppy brengt de Gebruiker kosten in rekening voor het gebruik van het Voertuig in overeenstemming met de prijzen die op het moment van de boeking of het gebruik van het Voertuig op de Applicatie worden getoond. Een overzicht van de kosten voor het gebruik van het Voertuig wordt aan het einde van het gebruik van het Voertuig naar de Gebruiker gestuurd.

 

In bepaalde specifieke gevallen kunnen andere kosten van toepassing zijn:

 

a)     Daadwerkelijk gebruik van het Voertuig

- Vaste kosten per ontgrendeling van het Voertuig;

- Vaste kosten voor een Geplande Reis;

- Extra kosten indien de Gebruiker voor het gebruik van het Voertuig per kilometer betaalt, maar minder dan 1 km per 10 minuten aflegt;

- Drop-off fee en pick-up fee voor het parkeren op parkeerplaatsen gereserveerd voor Voertuigen op luchthavens of in specifieke zones bepaald door Poppy;

- Intercity kosten (geldt voor elke rit die eindigt in een andere stad dan waar deze begon, met uitzondering van ritten waarbij het startpunt of het eindpunt een luchthaven is).

 

b)     Andere kosten en administratieve kosten

- Afhandeling van verkeers- en parkeerovertredingen (naast de kosten van de boete, te betalen door de Gebruiker): EUR 20/boete en EUR 35/herinnering van de boete;

- Afhandeling van strafbare feiten (tegen de verkeersregels): EUR 150;

- Verwerking van schade en ongevallen: EUR 50;

- Kosten voor het opnieuw parkeren van foutgeparkeerde Voertuigen (inclusief Voertuigen die geparkeerd zijn op privéparkeerplaatsen of een parkeerplaats die niet is toegestaan volgens de Algemene Voorwaarden): EUR 50 + sleepkosten (door Poppy of een sleepbedrijf) + kosten van een eventuele parkeerbon;

- Kosten voor onbeveiligde Voertuigen (zoals een open deur of raam): EUR 50;

- Speciale reiniging (bijv. bij sterke vervuiling of roken in het Voertuig): de kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid reiniging die nodig is om het Voertuig te herstellen, maar zullen nooit minder zijn dan EUR 75;

- Volledige vervanging van brandstof of accu: EUR 150 + sleepkosten (door een sleepbedrijf of door Poppy);

- Verlies of diefstal van de sleutel (in bepaalde Voertuigen): EUR 50 administratiekosten + EUR 350 voor het vervangen van de Voertuig;

- Parkeren van het Voertuig of anderszins beëindigen van een Huurperiode in een ongeautoriseerd land: EUR 25 + parkeerkosten + kosten voor het ophalen van het Voertuig door Poppy (indien ophalen noodzakelijk is) die zal worden berekend tegen een tarief van EUR 30/uur/persoon (met twee personen in elk geval) plus EUR 0,80 per kilometer voor brandstofkosten. Voor elektrische steps wordt een vast tarief van EUR 10 per step toegepast;

- Voor steps, verlies of diefstal van het Voertuig door nalatigheid van de Gebruiker: aankoopprijs van het Voertuig;

- Kosten voor de Veiligheidsmodus: EUR 50 + sleepkosten (door Poppy of een sleepbedrijf) of kosten voor het ophalen van het Voertuig door Poppy (indien een ophaling nodig is) die worden berekend op basis van EUR 30/uur/persoon (met twee personen per geval) plus EUR 0,80 per kilometer voor brandstofkosten (afhankelijk van de situatie) + kosten voor eventuele parkeerboetes.

 

2. Tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden, dekken de Vergoedingen de Gebruikersrechten voor het gebruik van het Voertuig, de kosten voor bijtanken en opladen, parkeerkosten in de Aangewezen Zone (de Gebruiker moet er altijd voor zorgen dat hij/zij betaalt voor elke parkeerplaats die zich buiten deze Aangewezen Zone bevindt) en de kosten van de verzekering die wettelijk verplicht is, onverminderd enige schadevergoeding die door Poppy kan worden gevorderd. Niettegenstaande het voorgaande heeft Poppy het recht om vrijwaring te vorderen voor schade of verlies voortvloeiend uit het niet naleven door de Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

 

3. De Vergoedingen zullen na afloop van de Huurperiode automatisch door de externe betalingsprovider worden afgeschreven van de gekozen betalingswijze die door de Gebruiker is opgegeven bij zijn/haar betalingsgegevens. Betalingen zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden van de externe betalingsprovider. Poppy zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade voortvloeiend uit of in verband met de betalingsoplossing of diensten geleverd door de externe betalingsprovider.

 

4. Poppy behoudt zich het recht voor om in bepaalde omstandigheden een bedrag van EUR 0,01 of EUR 0,02 in mindering te brengen op de door de Gebruiker gekozen betaalmethode om de geldigheid ervan te verifiëren of om een voorlopig bedrag in mindering te brengen op de door de Gebruiker gekozen betaalmethode zodra een Huurperiode is begonnen.

 

5. Alle Gebruikers kunnen direct in de Applicatie een overzicht opvragen van hun afgelopen of actieve Huurperioden.

 

6. Alle overige bedragen die op grond van de Algemene Voorwaarden verschuldigd zijn (waaronder de hierboven genoemde kosten) worden automatisch afgeschreven van de door de Gebruiker gekozen betaalmethode zodra deze bij Poppy bekend zijn of afzonderlijk aan de Gebruiker in rekening gebracht. Indien het exacte door de Gebruiker verschuldigde bedrag nog niet bekend is, zal Poppy dit bedrag schatten en als zekerheid van de door de Gebruiker gekozen betaalmethode afschrijven en wordt de Gebruiker hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Als de Gebruiker het niet eens is met deze afschrijving, moet hij/zij Poppy hiervan op dezelfde manier op de hoogte stellen binnen drie (3) Kalenderdagen na de afschrijving of vanaf de datum van ontvangst van deze e-mail. Bij gebrek aan betwisting wordt de Gebruiker geacht de debitering te hebben aanvaard. Bij betwisting binnen deze termijn zal Poppy de Gebruiker informeren of Poppy de debitering al dan niet wenst aan te passen. 

 

7. Verschuldigde maar nog niet door Gebruiker aan Poppy betaalde bedragen dienen door Gebruiker in ieder geval te worden voldaan binnen zeven (7) Kalenderdagen vanaf het moment dat ze zijn ontstaan of tegen de datum vermeld op de door Poppy uitgegeven factuur.

 

8. In geval van laattijdige betaling is de Gebruiker een schadebeding en verwijlintresten verschuldigd.

 

Dit schadebeding en deze intrest zijn onmiddellijk van toepassing en zijn verschuldigd zonder voorafgaande ingebrekestelling, behalve wanneer de Gebruiker een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht; in dat geval zal de Gebruiker vooraf per e-mail een eerste kosteloze herinnering ontvangen met een laatste termijn van veertien (14) Kalenderdagen om de openstaande betaling te verrichten.

 

Indien de Gebruiker een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, is de toepasselijke wettelijke interest gelijk aan de interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties of elke wet die deze vervangt, en bedraagt de verschuldigde forfaitaire schadevergoeding maximaal (i) EUR 20 indien het openstaande bedrag lager is dan of gelijk is aan EUR 150, (ii) EUR 30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag voor het gedeelte tussen EUR 150,01 en EUR 500 als het uitstaande bedrag tussen EUR 150,01 en EUR 500 ligt, (iii) EUR 65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag voor het gedeelte boven EUR 500 met een maximum van EUR 2.000 als het uitstaande bedrag meer dan EUR 500 bedraagt.

 

Indien de Gebruiker geen consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, is de van toepassing zijnde wettelijke interest de hoogste van de interest voor consumenten of 12% per jaar en de verschuldigde forfaitaire schadevergoeding is EUR 200 als het openstaande bedrag lager is dan of gelijk is aan EUR 500 en EUR 350 als het openstaande bedrag hoger is dan EUR 500.

 

Poppy heeft ook het recht om naar eigen goeddunken de Account te deactiveren of op te schorten of de goedkeuring van de Gebruiker in te trekken of het gebruik van de Diensten door de Gebruiker te beëindigen.

 

Poppy kan derden inschakelen om openstaande saldi van de Gebruiker te innen. In dergelijke gevallen betaalt de Gebruiker, voor zover wettelijk toegestaan, alle incassokosten en soortgelijke kosten in verband met de inning van de schuld. In alle gevallen is de Gebruiker de maximale forfaitaire vergoeding verschuldigd waarin de wet voorziet.

 

9. Dit Artikel blijft van kracht na beëindiging van deze Algemene Voorwaarden.

 

8. PAS & CREDIT PACKS

 

1. Elke Gebruiker kan een "pas" of "credits" bestellen, waarvan de prijs wordt aangegeven tijdens het bestelproces via de Applicatie. Voordat de Gebruiker zijn/haar bestelling afrondt, wordt het geselecteerde pakket ter controle weergegeven in een besteloverzicht. De Gebruiker kan dan eventuele invoerfouten identificeren en corrigeren voordat hij/zij de bindende bestelling plaatst door terug te keren naar de vorige pagina of door te klikken op de daarvoor bestemde knop op de overzichtspagina. Poppy behoudt zich het recht voor om elke bestelling te aanvaarden of te weigeren. Bestellingen worden door Poppy per e-mail of kennisgeving bevestigd.

 

2. Kortingen die door een pas worden geboden, zijn alleen van toepassing op de kosten die in die pas worden vermeld, en passen zijn niet cumulatief (d.w.z. minuuttarieven of andere kortingen worden alleen gekort met betrekking tot een enkele pas, zelfs als de Gebruiker meer dan een pas of tegoedpakket heeft). Gereduceerde tarieven per minuut worden naar beneden afgerond op de minimum munteenheid van de toepasselijke valuta.

 

3. Elke pas kan worden beperkt in tijd, in het aantal ritten, in kilometers of door een aantal minuten dat is inbegrepen voor een bepaald tarief.

 

4. Een Gebruiker kan een enkele pas bestellen of kiezen voor een abonnement dat automatisch wordt verlengd voor opeenvolgende periodes die identiek zijn aan de eerste periode als het abonnement niet ten minste veertien (14) Kalenderdagen voor het einde van de lopende periode wordt opgezegd (met dien verstande dat het abonnement dan aan het einde van die periode wordt stopgezet). Elk abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd, met een minimum van een maand vanaf de datum waarop het abonnement is afgesloten.

 

5. In het geval van een bestelling van een pas of abonnement heeft elke consument-Gebruiker een herroepingsrecht binnen een periode van veertien (14) Kalenderdagen vanaf de datum van de bestelling, zonder kosten, dat kan worden uitgeoefend door een ondubbelzinnige verklaring van deze strekking te richten aan de Klantenservice of door gebruik te maken van het volgende modelformulier voor herroeping:

 

MODEL HERROEPINGSFORMULIER (Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u het contract wilt herroepen)

 

"Ter attentie van POPPY MOBILITY NV, Sanderusstraat 25, 2018 Antwerpen (België), hello@poppy.be:

- Ik/Wij (*) stel/stellen u (*) hierbij in kennis van mijn/onze (*) herroeping van het contract voor de levering van de dienst (*) hieronder

- Besteld op (*)

- Naam van de Gebruiker

- Adres van de Gebruiker

- Handtekening van de Gebruiker (alleen bij kennisgeving van dit formulier op papier)

- Datum bestelling

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is".

 

Als de Gebruiker wil dat de dienst (en dus het gebruik van de pas of het abonnement) begint tijdens de herroepingstermijn, moet hij/zij hier uitdrukkelijk om vragen, waarbij hij/zij erkent dat hij/zij hierdoor zijn/haar herroepingsrecht verliest als het contract volledig is uitgevoerd (met andere woorden, als de pas of het abonnement volledig is gebruikt binnen de 14 Kalenderdagen).

 

Als een Gebruiker een dergelijke bestelling herroept, zal Poppy de Gebruiker uiterlijk veertien (14) Kalenderdagen na de datum van kennisgeving van deze herroeping terugbetalen met dezelfde betaalmethode die de Gebruiker voor de betreffende bestelling heeft gebruikt. Als de Gebruiker een deel van de bestelde pas gebruikt voordat hij/zij zich terugtrekt, moet het bedrag dat in verhouding staat tot wat al is geleverd, door de Gebruiker worden betaald.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID

 

9.1. Aansprakelijkheid van Poppy

 

1. Poppy is uitsluitend aansprakelijk (i) voor boetes opgelegd omwille van een gebrek aan het Voertuig, dat niet gemakkelijk vast te stellen was onmiddellijk na het starten van de motor; en (ii) voor schade of verlies als direct resultaat van Poppy's schending van deze Algemene Voorwaarden.

 

2. Poppy zal in geen geval aansprakelijk zijn voor (i) vertraging of niet-nakoming van enige van haar verplichtingen onder de Algemene Voorwaarden in geval van overmacht of enige andere oorzaak buiten haar redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot stroomuitval, explosie, brand, oorlog, staking of terrorisme; (ii) in het geval van verlies, diefstal of schade aan eigendommen van de Gebruiker die in een Voertuig zijn achtergelaten; of (iii) in het geval van verlies of schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit een handeling of nalatigheid van de Gebruiker bij het gebruik of de exploitatie van een Voertuig of in verband met deze Algemene Voorwaarden.

 

3. In geen geval is Poppy aansprakelijk tegenover de Gebruiker voor enige indirecte, gevolg-, speciale of incidentele schade of verliezen, met inbegrip van winstderving of verlies van zaken om welke reden dan ook in verband met de Algemene Voorwaarden, de Applicatie, de Diensten of de Voertuigen, zelfs indien Poppy op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade of indien deze mogelijkheid redelijkerwijs kon worden voorzien.

 

4. Er is geen uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Poppy voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid of opzettelijk wangedrag of voor fraude van zijn kant.

 

5. In geen geval zal Poppy’s totale aansprakelijkheid meer bedragen dan tweeduizend vijfhonderd (2.500) EUR.

 

6. Elke hierin opgenomen uitsluiting of beperking is van toepassing tot zover toegestaan door toepasselijke wetgeving.

 

9.2. Aansprakelijkheid van de Gebruiker

 

1. De Gebruiker gaat ermee akkoord aansprakelijk te zijn voor schade, verlies en kosten als gevolg van het niet naleven van de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden, waaronder, maar niet beperkt tot:

· alle verlies of schade veroorzaakt aan het Voertuig;

· alle verlies of schade veroorzaakt aan accessoires of individuele Voertuig-onderdelen;

· alle uitgaven voor gerelateerde bijkomende zaken (zoals kosten voor wegslepen);

· alle opgelegde boetes voor foutparkeren of verkeersovertredingen;

· schendingen van de Algemene Voorwaarden; en

· vorderingen van derden.

 

2. De Gebruiker verplicht zich ertoe mee te werken aan een onderzoek of beoordeling ten aanzien van schade, verlies of kosten en elk ongeval dat verband houdt met zijn of haar optreden van deze Algemene Voorwaarden.

 

Zodra schade aan het Voertuig is gemeld of vastgesteld, zal Poppy ervoor zorgen dat het Voertuig wordt gerepareerd of gereinigd en zal de Gebruiker voor de kosten van deze reparatie of reiniging een factuur sturen op basis van het bedrag dat in rekening wordt gebracht door de erkende garage die de reparatie of reiniging heeft uitgevoerd.

 

3. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat hij/zij volledig verantwoordelijk is voor verlies of diefstal van het Voertuig als gevolg van zijn/haar nalatigheid tijdens de Huurperiode. Nalatigheid omvat, maar is niet beperkt tot, het niet op slot laten van het Voertuig, het niet volledig sluiten van de ramen, het niet op een veilige plaats bewaren van de sleutels, het onbeheerd achterlaten van het Voertuig in gevaarlijke gebieden en het niet naleven van de verkeers- en parkeervoorschriften.

 

In het geval van verlies of diefstal van het Voertuig door nalatigheid van de Gebruiker, is de Gebruiker aansprakelijk voor de volledige waarde van het Voertuig op het moment van het incident, bepaald aan de hand van de huidige marktwaarde of de vervangingswaarde, afhankelijk van welke waarde hoger is. De Gebruiker stemt ermee in om Poppy schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van claims, verliezen, schade, uitgaven of aansprakelijkheden als gevolg van verlies of diefstal van het Voertuig door nalatigheid van de Gebruiker.

 

4. Behalve in gevallen van grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag, het niet naleven van de Algemene Voorwaarden (in het bijzonder punt 3 hierboven) of het gebruik van een Voertuig door een derde partij tijdens een Huurperiode aangevraagd op het Account van de Gebruiker, waarbij de Gebruiker aansprakelijk is voor alle schade en kan worden onderworpen aan een extra administratieve boete van vijfhonderd euro (EUR 500) naar goeddunken van Poppy, zal de aansprakelijkheid van de Gebruiker beperkt zijn tot het bedrag van de franchise in geval van volledige verzekeringsdekking en/of het werkelijke bedrag van de schade, het verlies of de kosten die door Poppy zijn opgelopen in geval van gedeeltelijke of geen verzekeringsdekking.

 

Indien de schade, het verlies of de kosten lager zijn dan de franchise, is alleen het lagere bedrag verschuldigd door Gebruiker.

 

5. In het geval dat Poppy verplicht is een aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen af te sluiten met betrekking tot bepaalde schade, verlies of kosten, kan een extra franchise verschuldigd zijn door de Gebruiker indien deze jonger is dan zesentwintig (26) jaar.

 

6. Dit Artikel blijft van kracht na beëindiging van de Algemene Voorwaarden.

 

10. VERZEKERING

 

1. Poppy verbindt zich er te allen tijde toe om de algemene wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die wettelijk verplicht is voor alle auto's en bestelwagens. De algemene verzekeringsvoorwaarden en de verzekerde bedragen bevinden zich in de algemene voorwaarden van AG Insurance, beschikbaar via de volgende link: https://www.aginsurance.be/Retail/nl/mobiliteit/auto/Paginas/burgerlijke-aansprakelijkheid-auto.aspx.

 

2. Onverminderd een dergelijke verzekeringsdekking zal Poppy te allen tijde het recht hebben om kosten te vorderen van de Gebruiker, en de Gebruiker moet Poppy of, al naar gelang het geval, de Verzekeringsmaatschappij vrijwaren en schadeloosstellen overeenkomstig Artikel 9.2.

 

11. AFSTANDSVERKLARING VAN GARANTIES

 

DE GEBRUIKER NEEMT ELK VOERTUIG EN ALLE OPTIONELE ACCESSOIRES IN ONTVANGST "IN DE GEGEVEN STAAT" EN POPPY DOET AFSTAND VAN ALLE GARANTIES, ZOWEL UITDRUKKELIJK ALS STILZWIJGEND TEN AANZIEN VAN EEN VOERTUIG EN OPTIONELE ACCESSOIRES WAARONDER ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL ANDERE DAN PERSONENVERVOER. POPPY GARANDEERT NIET HET GEBRUIK VAN EEN SPECIFIEK VOERTUIG OF DAT EEN SPECIFIEK VOERTUIG BESCHIKBAAR ZAL ZIJN VOOR GEBRUIK DOOR EEN GEBRUIKER OP EEN SPECIFIEK TIJDSTIP EN KAN NAAR EIGEN OORDEEL OP ELK MOMENT EEN VOERTUIG BUITEN GEBRUIK NEMEN. HET VOORNOEMDE HEEFT GEEN EFFECT OP GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT VOLGENS DE GELDENDE WET. DIT ARTIKEL BLIJFT VAN KRACHT NA BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST.

 

12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

De Applicatie (in objectcode en broncodevorm), onderliggende modellen en algoritmes van de Applicatie, het Poppy-merk en -logo, waaronder alle rechten, titels en belangen (waaronder intellectuele eigendomsrechten), zullen te allen tijde enige en exclusieve eigendom blijven van Poppy en, indien van toepassing, zijn licentieverleners, en de Gebruiker zal geen rechten, titels of belangen (waaronder zonder beperking intellectuele eigendomsrechten) erin verwerven overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering voor de beperkte gebruikersrechten die uitdrukkelijk uit hoofde hiervan worden verleend. Dit laat onverlet dat als de Gebruiker de Applicatie aanpast of er afgeleide werken van maakt, Poppy eigenaar zal zijn van alle rechten, titels en belangen, waaronder intellectuele eigendomsrechten in en van dergelijke aanpassingen en afgeleide werken, en de Gebruiker wijst alle dergelijke rechten, titels en belangen in dergelijke aanpassingen en afgeleide werken kosteloos toe aan Poppy.

 

De Gebruiker gaat ermee akkoord: (1) geen kennisgevingen van intellectueel eigendom in de Applicatie te verwijderen; (2) de Applicatie niet te verkopen, over te dragen, te verhuren, te leasen, er toegang toe te verlenen of onder sublicentie uit te brengen aan een derde; (3) de Applicatie niet te veranderen of aan te passen; (4) de Applicatie niet te ontmantelen, er reverse engineering op toe te passen, uit elkaar te halen of te proberen de broncode of de objectcode te achterhalen; (5) geen afgeleide werken van de Applicatie te maken; en (6) het “Poppy”-logo, de handelsnaam of het handelsmerk of een soortgelijk logo, handelsnaam of handelsmerk niet te gebruiken of te registreren.

 

13. PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

 

Poppy vindt de bescherming van de persoonlijke gegevens en privacy van de Gebruiker van het grootste belang. Poppy wil de Gebruiker zoveel mogelijk informatie en controle geven over het gebruik van haar/zijn persoonlijke gegevens, de vertrouwelijkheid ervan en de gebruikte cookies. Poppy's privacybeleid beschrijft hoe Poppy omgaat met de persoonlijke gegevens van Gebruikers en Poppy's cookiebeleid beschrijft de cookies die door Poppy worden gebruikt en de informatie die wordt verzameld. Deze documenten zijn beschikbaar op de website van Poppy.

 

14. DUUR EN BEËINDIGING

 

1. Deze Algemene Voorwaarden wordt aangegaan tussen de Gebruiker en Poppy vanaf het moment dat de Aanvrager een Account heeft aangemaakt en een abonnement heeft genomen op de Applicatie. De Algemene Voorwaarden blijft voor onbepaalde tijd van kracht tot deze wordt beëindigd door een van de partijen overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.

 

2. Elke partij kan deze Overeenkomst opzeggen met een opzeggingstermijn van één (1) Werkdag door middel van een kennisgeving via de Klantenservice van Poppy.

 

Gedurende veertien (14) Kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst kan annulering door de Gebruiker worden beschouwd als uitoefening van het herroepingsrecht, door een ondubbelzinnige verklaring in die zin af te geven bij de Klantenservice of door gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping in Artikel 8 hierboven.

 

3. Poppy heeft te allen tijde het recht om naar eigen oordeel onmiddellijk of tijdelijk een Account te deactiveren of op te schorten, of om de Overeenkomst onmiddellijk na kennisgeving via de Klantenservice van Poppy te beëindigen indien een van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt, of als Poppy goede redenen heeft om aan te nemen dat een dergelijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden:

· het rijbewijs van de Gebruiker is ingevorderd, ingetrokken, opgeschort of beperkt of de Gebruiker is niet langer gerechtigd om een rijbewijs te hebben of te verkrijgen;

· de Gebruiker nalaat de vergoedingen of andere verschuldigde bedragen te betalen krachtens deze Algemene Voorwaarden;

· een derde een Voertuig gebruikt of exploiteert tijdens de Verhuurperiode aangevraagd via het Account van de Gebruiker;

· de Gebruiker een criminele of immorele handeling uitvoert of de geldende verkeerswetten schendt tijdens of door het gebruik van de Diensten of het Voertuig; of

· de Gebruiker over het algemeen niet voldoet aan deze Algemene Voorwaarden, ongeacht of dit komt door nalatigheid, grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag of anderszins.

 

4. In geval van beëindiging van de Overeenkomst, de-activering of opschorting van het Account of zal de Gebruiker niet langer het recht hebben om de Applicatie, de Diensten en het Voertuig te gebruiken vanaf de beëindiging of voor de duur van een dergelijke de-activering of opschorting, al naargelang het geval.

  

15. ALGEMENE BEPALINGEN EN JURISDICTIE

 

1. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst en verstandhouding tussen de Gebruiker en Poppy en vervangt alle voorgaande overeenkomsten en verstandhoudingen, zowel schriftelijk als mondeling ten aanzien van hetzelfde onderwerp, dat nog steeds van kracht is tussen Poppy en de Gebruiker. Poppy zal een dossier bijhouden van alle elementen van contracten die met de Gebruiker worden aangegaan in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke vereisten en dit dossier zal op verzoek aan de Klantenservice ter beschikking worden gesteld van de Gebruiker.

 

2. De Gebruiker aanvaardt dat Poppy het recht heeft de Gebruiker via een pop-up te informeren over alle wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden. Het gebruik van de Applicatie, de Diensten en elke Voertuig door de Gebruiker na de ingangsdatum van een wijziging houdt in dat de Gebruiker akkoord gaat met een dergelijke wijziging. De Gebruiker zal te allen tijde (bij niet akkoord gaan) het recht hebben om de Overeenkomst op te zeggen overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.

 

3. Het gebruik van geautomatiseerde systemen of software voor het extraheren van gegevens uit de Applicatie of de website van Poppy, met inbegrip van "scraper bots", is ten strengste verboden. Poppy behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die zij nodig acht om dit verbod af te dwingen, met inbegrip van juridische stappen, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

4. De Applicatie kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt, in het bijzonder om technologische veranderingen, nieuwe functies, wijzigingen in de gebruikte beveiligingsfuncties te implementeren, alsmede om de compatibiliteit van de geleverde Diensten met de Algemene Voorwaarden te handhaven. Wanneer een update van de Applicatie vereist is of anderszins noodzakelijk is voor het correcte gebruik van de Diensten, zal deze update zonder extra kosten aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld. Gebruik van een bijgewerkte Applicatie vereist in het algemeen dat de bijgewerkte versie van de Applicatie op het mobiele apparaat wordt geïnstalleerd. Als Poppy aangeeft dat een update beschikbaar is, betekent dit dat als de update niet wordt geïnstalleerd, de beschikbaarheid van de Diensten of de functionaliteit kan worden beperkt, de toegang tot het profiel van de Gebruiker kan worden beperkt, de effectiviteit van de beveiliging kan worden aangetast of andere storingen van de Diensten kunnen optreden. Poppy zal redelijke kennisgeving geven van alle noodzakelijke updates. Poppy is niet aansprakelijk voor het niet voldoen van de Diensten aan de Algemene Voorwaarden als gevolg van het verzuim van de Gebruiker om de vereiste update binnen de aangegeven tijd of, bij gebreke daarvan, binnen een redelijke tijd te installeren.

 

De Applicatie wordt beschouwd als digitale inhoud of een digitale dienst en Poppy garandeert dat deze, voor de periode gedurende welke deze krachtens de Algemene Voorwaarden aan een Gebruiker moet worden verstrekt, voldoet aan de vereisten zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden en enig ander toepasselijk document. In geval van non-conformiteit heeft de Gebruiker recht op de wettelijke garantie en rechtsmiddelen die beschikbaar zijn onder het toepasselijke wettelijke kader, met inbegrip van artikelen 1701/1 en volgende van het oude Burgerlijk Wetboek. Deze wettelijke garantie is alleen geldig in geval van een gebrek aan conformiteit van de Applicatie. Zij is niet van toepassing op gebreken in de conformiteit van andere door Poppy geleverde Diensten, in het bijzonder de huur van het Voertuig.       

De functionaliteit van de Applicatie, met inbegrip van alle toepasselijke technische beschermingsmaatregelen en alle relevante compatibiliteit en interoperabiliteit, wordt beschreven in de Applicatie.

 

5. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar is of strijdig met de geldende wet, dan zal een dergelijke bepaling automatisch worden beperkt of aangepast om deze geldig of uitvoerbaar te maken tot zover toegestaan volgens de geldende wet en zullen alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven.

 

6. De Applicatie is beschikbaar in het Frans, Engels en Nederlands. De originele versie van deze Algemene Voorwaarden is opgemaakt in het Engels. In geval van strijdigheden tussen de verschillende talen van de Algemene Voorwaarden zal de Engelse versie gelden. Voor wat betreft de verzekeringsaspecten primeren steeds de Franstalige teksten.

 

7. Deze Algemene Voorwaarden wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht en elk geschil met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (met uitzondering van geschillen met consumenten-Gebruikers, die hun vorderingen kunnen voorleggen aan elke bevoegde rechtbank in overeenstemming met de dwingende wetgeving). Indien nodig kunnen consumenten in geval van een geschil ook contact opnemen met het door de Europese Commissie opgerichte platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), dat toegankelijk is via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. 

 

16. VRAGEN

 

Als u vragen heeft over de Algemene Voorwaarden of de uitvoering ervan, kunt u contact opnemen met de Klantenservice via e-mail hello@poppy.be.